wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Roszczenia do gruntˇw ROD

Strona g│ˇwna

Obecnie roszczenia dotycz▒ 281 ROD i obejmuj▒ obszar blisko 1200 ha na ktˇrym dzia│ki u┐ytkuje 26526 rodzin. W stosunku do 129 ROD i powierzchni 375 ha to roszczenia osˇb fizycznych, natomiast pozosta│e roszczenia kierowane s▒ przez osoby prawne (zak│ady pracy, PKP, MON, zwi▒zki wyznaniowe, samorz▒dy).
W tych sprawach Zwi▒zek prowadzi kilkaset postŕpowa˝ administracyjnych i s▒dowych w obronie ROD i dzia│kowcˇw. NajczŕÂciej jest to obrona przed piŕtrz▒cymi siŕ ┐▒daniami o wydanie gruntu, nie tylko bez warunkˇw okreÂlonych ustaw▒, ale praktycznie bez jakichkolwiek odszkodowa˝ i zobowi▒za˝ na rzecz Zwi▒zku i jego cz│onkˇw, pozwy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu. Zdecydowana iloŠ roszcze˝ nie ma podstaw prawnych, aby zwracaŠ grunty by│ym w│aÂcicielom.

Natomiast stosowane praktyki powoduj▒ trudne sytuacje dla PZD. W wielu przypadkach Zwi▒zek samotnie wystŕpuje z powˇdztwami s▒dowymi i administracyjnymi wykorzystuj▒c ca│▒ wiedzŕ i umiejŕtnoÂci w obronie dzia│kowcˇw i ich praw.

MK

« Powrˇt