wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Jubilaci z Rogo╝na Wielkopolskiego

Strona g│ˇwna

W sobotŕ 3 lipca Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy im. K. Marcinkowskiego w Rogo┐nie obchodzi│ jubileusz 55 – lecia powstania ogrodu. Z tej okazji Zarz▒d ogrodu zorganizowa│ na terenie ogrodu festyn dla dzia│kowcˇw  i ich rodzin.

Na zaproszenie Zarz▒du ogrodu licznie przybyli dzia│kowcy oraz goÂcie : Wiceprezes Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Pile, w│adze samorz▒dowe Miasta Rogo╝na reprezentowane przez Przewodnicz▒cego Rady Miasta, Burmistrza , radnych oraz przedstawiciele Policji. OkolicznoÂciowe wyst▒pienie wyg│osi│ Prezes ROD, w ktˇrym podziŕkowa│ dzia│kowcom za ich zaanga┐owanie przy zagospodarowaniu ogrodu i budowie nowych inwestycji w ogrodzie.

Szczegˇlne podziŕkowania  skierowa│ do w│adz samorz▒dowych miasta Rogo╝na oraz Krajowej Rady Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw, za  dofinansowanie budowy budynku administracyjnego oraz na doprowadzenie i rozprowadzenie wody po ogrodzie. Wykonanie tych inwestycji w ci▒gu ostatnich piŕciu lat by│o mo┐liwe dziŕki ogromnemu zaanga┐owaniu dzia│kowcˇw , Zarz▒du Ogrodu i Prezesa Jana Lijewskiego.


Dyplomami okolicznoÂciowymi wyrˇ┐niono najstarszych dzia│kowcˇw oraz najbardziej zaanga┐owanych w budowie infrastruktury ogrodu. Zaproszeni goÂcie przekazali dzia│kowcom i Zarz▒dowi ROD okolicznoÂciowe ┐yczenia i upominki.


Dla licznie przyby│ych  rodzicˇw i ich dzieci zarz▒d ogrodu przygotowa│ liczne gry, konkursy i zabawy z nagrodami.  Wszyscy uczestnicy festynu dzia│kowego przy muzyce,  grochˇwce i piwie wspominali rˇ┐ne historie z ┐ycia ogrodu i bawili siŕ do rana.  

Autor: Ryszard Kukawka
            Sekretarz OZ PZD w Pile   

« Powrˇt