wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Wczasy w ogrodzie w Chodzie┐y

Strona g│ˇwna

Po raz 36 w Rodzinnym Ogrodzie Dzia│kowym im. Powsta˝cˇw Wielkopolskich, rozpoczŕ│y siŕ wczasy „Pod orzechami” dla osˇb trzeciego wieku z terenu miasta Chodzie┐y.

W tym roku w miesi▒cu lipcu  wypoczywaŠ bŕdzie w Domu Dzia│kowca na dwˇch turnusach 14 dniowych 108 wczasowiczˇw. Organizacja tej formy wypoczynku w ogrodzie dzia│kowym jest mo┐liwa gdy┐ w Chodzie┐y od wielu lat na zasadach partnerskich wspˇ│pracuj▒ bardzo dobrze samorz▒d Gminy – samorz▒d Dzia│kowcˇw oraz samorz▒d Polskiego Komitetu Pomocy Spo│ecznej.

W│adze samorz▒dowe miasta Chodzie┐y przekaza│y Ârodki finansowe na koszty wy┐ywienia, Zarz▒d ogrodu udostŕpni│ ogrˇd i Dom Dzia│kowca a PKPS zaj▒│ siŕ organizacj▒ wypoczynku ludzi starszych. W tym roku w ogrodzie wypoczywaj▒ osoby samodzielne ale z niepe│nosprawnoÂci▒ ruchow▒. WÂrˇd uczestnikˇw wypoczynku jest cz│onek Zwi▒zku- lekarz medycyny – Jerzy Tomalik , ktˇry bŕdzie prowadzi│ zajŕcia na temat chorˇb wieku starszego i ich profilaktyk▒.

 Organizatorzy wypoczynku zapowiedzieli spotkania ze znanymi lud╝mi z rˇ┐nych Ârodowisk miasta Chodzie┐y. Okrŕgowy Zarz▒d PZD w Pile przekaza│ Ârodki finansowe na nagrody w konkursach o tematyce ogrodniczej .


Na rozpoczŕcie wczasˇw w ogrodzie w dniu 28 czerwca 2010 roku na zaproszenie Prezesa ogrodu, ktˇry jest rˇwnie┐ Prezesem  PKPS -  Pana Adama Daszkowskiego przybyli Przewodnicz▒cy Rady Miasta i Burmistrz Chodzie┐y oraz   Wiceprezes OZ PZD w Pile.

Autor: Maria Fojt
            OZ PZD w Pile

« Powrˇt