wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z XVI posiedzenia Krajowej Rady PZD

Strona główna

XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD


W dniu 24 czerwca odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki.


Krajowa Rada PZD na wniosek Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej przyjęła sprawozdanie finansowe za 2009 r.


Krajowa Rada podejmując działania ws. usuwania skutków powodzi, przedstawiła najważniejsze zadania systemowe wszystkich struktur PZD w tym zakresie.
Krajowa Rada podjęła stanowisko w sprawie sytuacji wywołanej podważeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. Dziękując za aktywność i poparcie wśród działkowców starań o jej zachowanie w pierwotnym kształcie, zwrócono uwagę na to, iż ważne jest aby stanowisko w tej sprawie zajęło jak najwięcej działkowców.

Odnosząc się również do współpracy PZD z samorządami lokalnymi, Krajowa Rada podkreśliła w swoim stanowisku ogromną rolę wzajemnej misji na rzecz użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Zaznaczono, że ta współpraca to wynik partnerskiego współdziałania struktur Związku z samorządem lokalnym - w miastach zarządów ROD, kolegiów prezesów zarządów ROD oraz delegatur na szczeblu powiatu i województwa okręgowych zarządów.


Krajowa Rada podjęła stanowisko w sprawie jubileuszu pięciolecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podkreślając jej ogromną wartość dla działkowców.


Zapoznała się z wynikami działalności służby instruktorskiej a także podjęła uchwałę ws. nadania sztandaru ROD miasta Chełmży


Poniżej przedstawiamy materiały z posiedzenia, a szczegółowe informacje
zawarte będą w Biuletynie Informacyjnym KR PZD Nr 9.

UCHWAŁA NR 2/XVI/2010

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r
W SPRAWIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE USUWANIA SKUTKÓW POWODZI
W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Powódź jaka wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r. na terenie Polski, objęła również rodzinne ogrody działkowe. Według informacji przekazanych przez okręgowe zarządy PZD powódź objęła 400 ROD, 2029 hektarów powierzchni, na której użytkuje działki 52439 rodzin. Powyższe dane ulegają nadal zmianom, gdyż docierają kolejne informacje o stratach doznanych przez ROD na skutek powodzi. Ze skutkami powodzi borykają się ogrody z osiemnastu okręgowych zarządów PZD: w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Gdańsku, Małopolskiego, Mazowieckiego, w Legnicy, w Lublinie, Łódzkiego, Opolskiego, w Pile, Podkarpackiego, w Poznaniu, Śląskiego, Świętokrzyskiego, w Kaliszu, Toruńsko-Włocławskiego, we Wrocławiu, w Zielonej Górze.
We wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych, przez które przeszła powódź wystąpiły straty w uprawach, zagospodarowaniu działek, infrastrukturze ogrodów oraz doszło do skażenia biologicznego i chemicznego gleby oraz wody. Aby przywrócić ogrody ponownie do życia i umożliwić działkowcom normalne korzystanie z działek, konieczne jest podjęcie szeregu kompleksowych działań.

Najważniejszymi zadaniami systemowymi wszystkich struktur Polskiego Związku Działkowców (KR PZD, OZ PZD i zarządów ROD) jest:

I. Podjęcie działań w zakresie oczyszczenia i odkażenia terenów powodziowych.
II. Ustalenie strat w infrastrukturze ogrodów w wymiarze rodzajowym, ilościowym i wartościowym.
III. Ustalenie strat na działkach.
IV. Opracowanie planów przywracania do życia ogrodów i działek poprzez ich odbudowę.
V. Udzielenie pomocy finansowej w usuwaniu skutków powodzi poprzez uruchomienie środków własnych przez zarządy ROD, środków okręgowych zarządów PZD i przyznanych przez Krajową Radę PZD.
VI. Udzielenie pomocy organizacyjnej i fachowej przez okręgowe zarządy PZD.

Ponadto Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne, aby wszystkie jednostki terenowe PZD:

1. Podjęły uchwały, w których zostanie określona pula środków finansowych z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego oraz środków budżetowych  będących w dyspozycji OZ, z przeznaczeniem na pomoc dla ogrodów powodziowych z terenu okręgu.
2. Rozpowszechniły we wszystkich ogrodach, Apel Prezydium Krajowej Rady PZD skierowany do OZ PZD, zarządów ROD i działkowców o pomoc i przekazywanie środków na konto „Powódź 2010” w celu pomocy ogrodom i działkowcom dotkniętych powodzią.
3. Wystąpiły do ogrodów, zwłaszcza tych, które nie ucierpiały wskutek powodzi, o udzielenie wsparcia finansowego poszkodowanym, poprzez dokonywanie wpłat na konto „Powódź 2010”.
4. Zaktywizowały działania mające na celu uzyskanie pomocy finansowej i rzeczowej od jednostek samorządu terytorialnego na odbudowę infrastruktury technicznej ogrodów i rekultywacji gleby.
5. Zaktywizowały działania w zakresie uzyskania pomocy od właściwych miejscowo urzędów marszałkowskich w zakresie dostaw wapna i pokrycia kosztów badania gleby i wody.
6. Wystąpiły do jednostek samorządu terytorialnego, celem objęcia zalanych i podtopionych ogrodów w planach odkomarzania tych terenów.
7. Zaktywizowały zarządy ROD do samodzielnego występowania do władz lokalnych w celu uzyskania pomocy rzeczowej i finansowej na usuwanie skutków powodzi.
8. Zaktywizowały działania Społecznej Służby Instruktorskiej w celu udzielania fachowej i merytorycznej pomocy w zakresie sposobu przywracania warunków agrotechnicznych gleby i wyeliminowania skutków skażenia gleby i wody.
9. Przyjęły przez OZ plany działań niezbędnych do realizacji w celu przywrócenia do stanu używalności działek, poprzez oszacowanie strat w ogrodach, ustalenie kosztów usuwania skutków powodzi, terminów realizacji zadań, z uwzględnieniem: usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, usunięcia mułu, odkażenia gleby i wody, przywrócenia warunków agrotechnicznych, rekultywacji gruntów, odbudowy infrastruktury ogrodowej służącej do wspólnego użytku.
10. Rozpowszechniły we wszystkich ogrodach dotkniętych powodzią, bezpłatną broszurę wydaną przez Krajową Radę PZD pt. „Jak pomóc działkowcom po powodzi”.
11. Nadzorowały i kontrolowały na bieżąco działania zmierzające do przywrócenia ogrodów społeczności działkowej.
12. Koordynowały działania w zakresie korzystania przez rodzinne ogrody działkowe, ze środków zgromadzonych na koncie „Powódź 2010”.
13. Informowały systematycznie Krajową Radę PZD o aktualnej sytuacji powodziowej i podejmowanych działaniach, mających na celu usuwanie skutków powodzi.


                      WICEPREZES                                                     PREZES

                   Wincenty KULIK                                        Eugeniusz KONDRACKI


Warszawa, dnia 24 czerwca 2010r .

 

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie sytuacji wywołanej podważeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Krajowa Rada PZD, jako demokratycznie wybrany reprezentant milionowego samorządu polskich działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych, pragnie wyrazić swoje negatywne stanowisko wobec zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działanie to uznajemy za zamach na podstawowe prawa działkowców oraz kolejny przejaw walki z ogrodami działkowymi.

Uważamy, iż przytoczone w wystąpieniu do Trybunału argumenty nie uzasadniają zarzutów stawianych ustawie o ROD. Wątpliwości, co do motywów autora inicjatywy potęguje również sposób sformułowania żądania, które wykracza poza ustawowe kompetencje przysługujące I Prezesowi Sądu Najwyższego. Ani Konstytucja, ani ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, nie dają mu bowiem prawa do składania wniosku o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją, a tak sformułował żądanie w sprawie ustawy o ROD.

Uważamy, że w ten sposób I Prezes Sądu Najwyższego próbuje bezprawnie wywrzeć nacisk na Trybunał Konstytucyjny, a tym samym podważa reguły obowiązujące w państwie prawa. Ten brak obiektywizmu, a wręcz jawna stronniczość, powodują, iż środowisko polskich działkowców musi sobie zadać pytanie, co kierowało I Prezesem Sądu Najwyższego? Dlaczego tuż przed upływem swej kadencji podejmuje inicjatywę bardziej o charakterze politycznym niż prawnym, której skutki zagrażają prawom blisko miliona polskich rodzin? W imię jakich racji i w czyim interesie, zdecydował się na zaskarżenie ustawy cieszącej się olbrzymim poparciem społecznym, a co do której w pracach Sądu Najwyższego nie zgłaszano wcześniej żadnych wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją?


 Krajowa Rada PZD stwierdza, iż zaskarżenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której uchwalenie w 2005 r. poparło na piśmie przeszło 235 000  działkowców i w której obronie w ubiegłym roku zebrano ponad 620 000 podpisów użytkowników działek, odbiera jako przejaw lekceważenia społeczeństwa. Nie odmawiamy I Prezesowi Sądu Najwyższego prawa do korzystania z jego prerogatyw. Jednak wątpliwy - co do zgodności z prawem - sposób zaskarżenia, jak również moment, w którym do tego doszło, a także brak przesłanek w działalności Sądu Najwyższego dla podjęcia tej inicjatywy, czy w końcu powierzchowność argumentów przytoczonych na jej uzasadnienie, zmuszają do zapytania o prawdziwe intencje autora.

 Okoliczności te, oraz fakt, iż rozmiar zaskarżenia może świadczyć o dążeniu do całkowitego unicestwienia ustawy o ROD, a więc podważenia fundamentów, na których oparte jest funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, muszą budzić społeczną dezaprobatę. Jej przejawem jest ponad 1400 zbiorowych wystąpień z ogrodów, podpisanych lub przegłosowanych przez kilkaset tysięcy działkowców  skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego oraz autora wniosku. Dowodzą one najlepiej, że  stanowisko zajmowane w tej sprawie przez Krajową Radę PZD odzwierciedla nastroje i oczekiwania panujące wśród działkowców w ogrodach.


 Krajowa Rada PZD pragnie podziękować wszystkim, którzy dotychczas poparli nasze starania o zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uważamy, że tak powszechnie udzielone poparcie ze strony całego środowiska dla ustawy jest okolicznością, która nie może być pominięta przez Trybunał Konstytucyjny. Akademickie wywody nie mogą być prowadzone w oderwaniu od potrzeb i oczekiwań społecznych, a ich odzwierciedleniem są wystąpienia z ogrodów. Przeszło 110 lat ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, opartego o rozwiązania zapisane obecnie w przepisach zaskarżonych przez I Prezesa Sądu Najwyższego, prezentują wartości, które warto bronić, nawet jeżeli dzieje się to kosztem sporu z autorytetem I Prezesa Sądu Najwyższego.

Nasze doświadczenia wskazują jednoznacznie, że ustawowe gwarancje praw działkowców oraz samodzielność i samorządność ruchu zrzeszonego w ogólnopolskiej organizacji są konieczne dla ochrony ogrodów, aby mogły one służyć naszemu i przyszłym pokoleniom. Bez tych dwóch elementów istnienie większości ROD, a wręcz całego ruchu, stanie pod znakiem zapytania.


Dlatego tak ważne jest aby stanowisko w tej sprawie zajęło jak najwięcej działkowców. Nie możemy pozostać bierni, gdy po raz kolejny inni próbują decydować o przyszłości naszych ogrodów bez nas.


      KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 


Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

 

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców
 z samorządami lokalnymi

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych, jako urządzeń użyteczności publicznej, leży w równej mierze w interesie Polskiego Związku Działkowców, jak i samorządów lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe wypełniają ważne cele w stosunku do społeczności lokalnych poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do użytkowania działki rodzinom, które potrzebują tej formy pomocy. Rodzinne ogrody działkowe są terenami zielonymi w miastach służącymi zarówno działkowcom jak i mieszkańcom miast, a powstały najczęściej na gruntach najsłabszych i zdegradowanych i pracą działkowców oraz działaniem Związku przywrócone zostały przyrodzie i społeczeństwu.

W tym zakresie cele Polskiego Związku Działkowców, jak i samorządu lokalnego są tożsame, gdyż działamy w tym samym obszarze na rzecz tych samych rodzin. Związek wypełnia swoje zadania pomagając rodzinom, a więc wypełnia zadania władzy publicznej w stosunku do tych członków społeczności lokalnej.

Prawidłowa i skuteczna realizacja tego zadania jest możliwa tylko przy współpracy z samorządem terytorialnym. Związek bardzo ceni tę współpracę, bowiem wiele samorządów rozumie wspólne cele w stosunku do mieszkańców i czynnie wspomaga rodzinne ogrody działkowe w ich codziennej działalności. Mamy w tym zakresie wieloletnie pozytywne doświadczenia. Samorządy przychodzą z konkretną pomocą dla ogrodów, ale i dbają o ich stabilne funkcjonowanie i rozwój poprzez umieszczania w planach zagospodarowania przestrzennego i regulowanie stanu prawnego.

Dobra współpraca jest wynikiem partnerskiego współdziałania struktur Związku z samorządem lokalnym – w miastach zarządów ROD, kolegiów prezesów zarządów ROD, delegatur, na szczeblu powiatu i województwa okręgowych zarządów. Krajowa Rada PZD popiera tę działalności i tworzy warunki prawne i organizacyjne umożliwiające poszerzenie tej współpracy w nowych obszarach aktywności społecznej i funkcjonowania ogrodów. Struktury PZD podejmują wiele wspólnych inicjatyw z samorządami lokalnymi na rzecz wybranych grup mieszkańców – dzieci i młodzieży, emerytów i rencistów, a także dla całej społeczności i miasta.


Od powstania pierwszego ogrodu działkowego na ziemiach polskich przed ponad 110 laty współpraca organizacji działkowców z miejscowymi samorządami zawsze przyczyniała się do rozwoju ogrodów działkowych, ich lepszego funkcjonowania, a było to wynikiem zrozumienia znaczenia i roli tych ogrodów dla mieszkańców miast.


Współpraca z samorządami odbywa się na wielu płaszczyznach i należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości miast i gmin jest ona bardzo dobrze oceniana zarówno przez działkowców, jak i przez samorządy lokalne i miejscowe społeczeństwo. Trzeba z zadowoleniem stwierdzić, że większość samorządów na terenie kraju rozumie i docenia znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin użytkujących w nich działki i dla społeczności lokalnych. Wszak ogrody to tereny zielone w miastach utrzymywane wyłącznie kosztem i pracą działkowców, to miejsce aktywności ludzi trzeciego wieku, edukacji społecznej i ekologicznej młodego pokolenia, wreszcie to miejsce, gdzie ludzie sami dbają o polepszenie swego bytu poprzez produkcję warzyw i owoców na własne potrzeby. To także miejsce wypoczynku setek tysięcy rodzin, których nie stać na wyjazdy poza miejsce zamieszkania.


Na tym tle trzeba jednak z ubolewaniem stwierdzić, że są nieliczne samorządy, dla których nie ma znaczenia, czy ogrody istnieją, czy nie, a są przypadki działania przeciw ogrodom, a więc przeciw własnym obywatelom i wyborcom w imię  interesów mających niewiele wspólnego z rolą samorządu terytorialnego. Brak zrozumienia roli i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa prowadzi w efekcie do wypaczenia roli i funkcji samorządu lokalnego, bowiem poprzez nieuzasadnioną eliminację ogrodów z krajobrazu miast odcinają dostęp do tych terenów znacznej części społeczności, na rzecz której winny działać. Krajowa Rada PZD uważa, że należy ten stan zmienić i dążyć do normalizacji stosunków pomiędzy strukturami PZD, a tymi samorządami lokalnymi.

Polski Związek Działkowców wypowiada się za szeroko pojętą współpracą z samorządem dla dobra ludzi i miast. Mamy w tym wiele tradycji i pozytywnych doświadczeń z całego, ponad 110 letniego okresu istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Uważamy, że współpraca Związku winna odbywać się według trwałych i obopólnie akceptowanych kryteriów:
1) prowadzona na zasadach partnerskich – samorząd lokalny i samorząd działkowców to partnerzy realizujący wspólne cele,
2) służyć całej społeczności działkowej przynosząca konkretne efekty dla ROD,
3) służyć całej społeczności miasta i prowadzić do budowy pozytywnego wizerunku ogrodów we władzach publicznych i społeczeństwie,
4) być korzystna dla obydwu stron i uwzględniać zarówno potrzeby działkowców, jak i społeczności lokalnych i miast,
5) uwzględniać samorządność i niezależność Związku i jego jednostek organizacyjnych.

Zatem celem współpracy winno być dobro ogrodów i miast – interes działkowców i społeczeństwa. Jedność tych interesów zawsze owocować będzie korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Związek nie jest natomiast zainteresowany współpracą, której celem jest promowanie pojedynczych osób przy okazji różnych wyborów. Członków Związku – użytkowników działek w ROD nie można traktować tylko jako elektorat, którym interesuje się przed wyborami, a po już się zapomina. Nie można też podporządkować całej działalności jednostki organizacyjnej Związku, aby promować jedną osobę, szczególnie gdy korzyść z tej promocji może odnieść tylko ta osoba. Wybory to okazja do rozwijania współpracy z korzyścią dla ogrodów i społeczeństwa. W tym obszarze, tak jak w każdym innym, Związek swoją działalność i współpracę z samorządem winien opierać na organie statutowym, a nie na poglądach i interesie pojedynczych osób.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że dobra, wszechstronna i partnerska współpraca z samorządami lokalnymi jest gwarancją funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, które ze swej istoty służą społecznościom lokalnym i miastom.

      KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

 

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy
 o rodzinnych ogrodach działkowych

Przyjęcie przez Sejm RP 8 lipca 2005 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było ukoronowaniem starań całej naszej organizacji o prawne zabezpieczenie przyszłości ogrodów działkowych w Polsce. Akt ten stanowił połączenie dorobku przeszło 110-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce z wyzwaniami, które stawia przed ogrodami dzień dzisiejszy i przyszłość. Było to możliwe dzięki szerokim konsultacjom społecznym, jakim projekt został poddany na etapie opracowywania jego założeń oraz podczas prac parlamentarnych.

Gwarantowało to, że jego rozwiązania będą odpowiadały wyzwaniom, stojącym przed naszymi ogrodami i potrzebom występującym w nich na co dzień, a także oczekiwaniom zgłaszanym przez działkowców. Szerokie konsultacje i wysłuchanie społeczeństwa zaowocowało również gremialnym poparciem, z jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spotkała się w środowisku polskich działkowców. Już na etapie jej uchwalania w ogrodach zebrano ponad 235 000 podpisów działkowców popierających inicjatywę.


Zawarte w ustawie o ROD rozwiązania zabezpieczające istnienie ogrodów i gwarantujące ich sprawne funkcjonowanie oraz poszanowanie praw użytkowników działek sprawdziły się w praktyce. Bez wątpienia akt ten nie zawiódł oczekiwań działkowców. Świadczy o tym fakt, iż w 2009 r. w reakcji na próbę zmiany ustawy w ogrodach zebrano ponad 620 000 podpisów pod petycją w obronie jej integralności. Z uznaniem spotkała się również w Europie, czego wyrazem były korzystne opinie wyrażane przez Europejskie Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z Luksemburga oraz organizacje działkowców z innych krajów europejskich.
Mając świadomość znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla bezpieczeństwa prawnego polskich działkowców oraz przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i całego ruchu działkowego w Polsce, Krajowa Rada PZD wzywa wszystkie jednostki organizacyjne Związku, zarządy ogrodów i okręgów, a także indywidualnych działkowców, aby godnie uczcili przypadającą w tym roku 5 rocznicę jej uchwalenia. Niebagatelna wartość tego aktu dla naszego ruchu sprawia, iż jubileusz przyjęcia ustawy przez Sejm  zasługuje na szczególne podkreślenie. Krajowa Rada PZD apeluje, aby poparcie i uznanie, jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych cieszy się w naszym środowisku, znalazły wyraz w trakcie tegorocznych uroczystości związkowych, w szczególności Dni Działkowca 2010 r. 

      KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW


Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

 

UCHWAŁA Nr 3/XVI/2010
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania sztandaru
Rodzinnym Ogrodom Działkowym Miasta Chełmży

Działając na podstawie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14 statutu PZD oraz Uchwały Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sztandarów w Polskim Związku Działkowców


KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW


Nadaje


S Z T A N D A R

RODZINNYM OGRODOM DZIAŁKOWYM
MIASTA CHEŁMŻY


         WICEPREZES                                                           PREZES
/-/Antoni KOSTRZEWA                             /-/Eugeniusz KONDRACKI


Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

« Powrót