wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezydium ROD PZD we Wrocławiu w sprawie udzielenia pomocy ogrodom i działkowcom dotkniętym skutkami powodzi

Strona główna

                                                                                                      

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd
54-241 WROCŁAW
ul. Starogroblowa 4

 Wrocław, 9 czerwca 2010 r.


 
Polski Związek Działkowców
 Krajowa Rada
 ul. Towarowa 7 A
 00-839 Warszawa


 
Zarządy
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
okręgu wrocławskiego dotkniętych skutkami powodzi

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że podjęło szereg decyzji w sprawie udzielenie pomocy ogrodom i działkowcom dotkniętych skutkami powodzi spowodowanej wylaniem rzek i potoków, a także w wyniku wylania rowów i nie odprowadzania nadmiaru wód opadowych przez system urządzeń melioracyjnych.
Prezydium Okręgowego Zarządu postanowiło:
1. udzielić pomocy finansowej ze środków Funduszu Rozwoju ROD na odbudowę, remont zniszczonych, uszkodzonych środków trwałych ROD tj. Domów Działkowca, budynków administracyjnych i .gospodarczych, studni, hydroforni, sieci wodociągowych i elektrycznych, ogrodzeń zewnętrznych, elementów dróg wewnętrznych (obrzeża),   
2. udzielić pomocy działkowcom w zakresie odkażania gleb, działek, ogrodów zalanych wodami rzek poprzez sfinansowanie zakupu i transportu wapna. Wapno w workach po 25 kg będzie sukcesywnie dostarczane do ogrodów, gdzie ustąpiła już woda powodziowa. Prezesi ROD będą telefonicznie powiadomieni o terminie transportu i ilości worków wapna celem odbioru, a następnie rozdzielenia dla działkowców,
3. udzielić pomocy działkowcom w zakresie zakupu i dostarczenia jesienią drzewek owocowych do ogrodów zalanych wodami powodziowymi rzek. O terminie i ilości drzewek prezesi ROD będą powiadomieni telefonicznie.
4. udzielić pomocy działkowcom w zakresie zakupu i dostarczenia w okresie zimowym 2011r. kompletu nasion na sezon 2011r.
Pomoc w zakresie odbudowy urządzeń ogrodowych
- udzielana będzie głównie w formie dotacji na sfinansowanie materiałów i robót specjalistycznych

Celem uzyskania dotacji należy przedłożyć do Okręgowego Zarządu opis i zakres szkód oraz:
a/ kosztorysu sporządzonego przez uprawniane osoby w zakresie budownictwa na odbudowę, remont obiektów kubaturowych (Domów Działkowca, budynków administracyjnych i gospodarczych), z wyodrębnieniem materiałów i ich kosztów,
b/ kosztorys sporządzonego przez uprawnione osoby w zakresie nadzoru robót elektrycznych, lub instalacyjnych na remont hydroforni, sieci wodociągowych i elektrycznych, z wyodrębnieniem materiałów i ich kosztów,
d opis i zakres szkody oraz zestawienie kosztów odbudowy, renowacji i remontu studni kopanych i wierconych, w tym kosztów materiałowych,
d/ opis i zakres szkody oraz podanie niezbędnej ilości zakupu siatki ogrodzeniowej, słupków oraz drutu naciągowego dla wymiany lub remontu zniszczonych elementów ogrodzeń zewnętrznych ogrodu,
e/ opis i zakres szkody wraz z podaniem ilości zniszczonych obrzeży oraz materiałów nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingu.

W sprawie zakupu drzewek owocowych - Okręgowy Zarząd oczekiwać będzie konkretnych informacji o szkodach w drzewostanie owocowym (ilości i gatunki).
W związku z zapytaniami niektórych zarządów ROD w sprawie zwolnienia działkowców dotkniętych skutkami powodzi z wpłaty składki członkowskiej Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu uprzejmie informuje, że nie jest władny ani nie posiada kompetencji w zakresie zwolnienia z opłaty składki. Obowiązek wpłaty składki członkowskiej wynika z .§ 4 ust. 4 pkt. 7, § 148 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu ROD oraz z § 15 ust. 1 pkt. 7, § 168 ust. 1 Statutu PZD. Przepisy Statutu PZD i wszelkie zmiany w Statucie uchwala Krajowy Zjazd PZD.
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu w ramach swoich kompetencji i możliwości finansowych będzie czynił wszystko by maksymalnie pomóc ogrodom i działkowcom (co podano wyżej), by choć w części zrekompensować im szkody. Proszę jednak o zrozumienie, że nie jest prawnie władny do zwolnienia z samej składki.


Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu pragnie zakomunikować, że Zarząd Ogrodu może wszystkich poszkodowanych działkowców w ramach swoich kompetencji zwolnić z prac na rzecz ogrodu i ekwiwalentu uchwalonego na walnym zebraniu, a ponadto analizując obecne możliwości finansowe ogrodu w zakresie obowiązkowych płatności (śmieci, prąd, woda itp.), może podjąć uchwały o zwolnieniu poszkodowanych działkowców z innych opłat uchwalanych na walnym zebraniu t.j. np. z opłaty na rzecz ogrodu. Uchwałę Zarządu ROD trzeba będzie potwierdzić uchwałą najbliższego walnego zebrania ogrodu, nadzwyczajnego w 2010r lub zwyczajnego w 2011r. Trzeba jednakże pamiętać, by zabezpieczyć finansowanie ogrodu, organów statutowych oraz by ROD nie zamknął się stratą za 2010 rok.


Należy w w/w/ sprawach wykorzystywać statutowe środki zapasowe (rezerwowe) wypracowane w postaci nadwyżek w poprzednich latach.


Prezes

OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski 

« Powrót