wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezydium KR PZD w sprawie powodzi

Strona główna

Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie powodzi

Obradujące w dniu 26 maja 2010 r. Prezydium KR PZD zapoznało się z sytuacją ROD dotkniętych powodzią, na podstawie informacji przekazanych przez okręgowe zarządy PZD. Na chwilę obecną można było tylko ustalić ile ROD, hektarów i działek znalazło się pod wodą i są to dane nie pełne, bowiem fala powodziowa przesuwa się na północ kraju.

Nie można oszacować strat w mieniu ogrodów i działkowców, aż woda nie ustąpi z terenów ROD, ale Prezydium KR uznało, że konieczne jest współdziałanie całego Związku aby możliwe było usunięcie skutków powodzi i postanowiło natychmiast uruchomić wszystkie możliwe mechanizmy w Związku, aby można było udzielić wszechstronnej pomocy ogrodom zalanym przez powódź.


Prezydium KR wystosowało Apel do okręgowych zarządów PZD, zarządów ROD i działkowców, w którym zwróciło się o pomoc i przekazywanie środków na rzecz ogrodów dotkniętych powodzią na specjalnie utworzone w tym celu konto bankowe. Prezydium zdecydowało, że na usuwanie skutków powodzi przeznacza z budżetu Krajowej Rady, z Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego będących w dyspozycji KR oraz ze środków od Wydawnictwa „działkowiec” łącznie ponad 3 miliony złotych. Prezydium KR upoważniło także okręgowe zarządy PZD do przekazywania na specjalnie utworzono konto w KR PZD „Powódź 2010” środków z Funduszy Rozwoju i Oświatowego będących w dyspozycji okręgu.


Prezydium KR przyjęło Stanowisko o specjalnym traktowaniu ROD dotkniętych powodzią w zakresie udzielania pożyczek z Funduszu Samopomocowego, w którym postanowiło, że ROD dotkniętym powodzią będzie przysługiwało pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki, a okręgowe zarządy mają bezzwłocznie rozpatrywać i opiniować wnioski ROD o pożyczkę. Równocześnie odrębną uchwałą Prezydium KR odstąpiło od oprocentowania pożyczek Funduszu Samopomocowego udzielanych na usuwanie zniszczeń spowodowanych powodzią w br.


Także dotacje dla ROD zniszczonych powodzią będą udzielane według uproszczonej procedury ustanowionej uchwałą Prezydium KR w sprawie szczególnych kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium KR PZD dla ROD dotkniętych powodzią w 2010 r. Do uchwały załączono wzór specjalnego do tego celu Wniosku o udzielenie dotacji. Uproszczona forma to przede wszystkim możliwość ubiegania się o dotację przez zarząd ROD bez wymaganej w normalnych warunkach uchwały walnego zebrania w tej sprawie.
Prezydium KR podjęło decyzję o zwróceniu się o pomoc finansową dla działkowców i ogrodów do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa.


Specjalną uchwałą Prezydium KR określiło zadania dla okręgowych zarządów w związku z powodzią 2010 roku, w której sprecyzowano działania OZ dotyczące oceny sytuacji powodziowej, określenia rodzaju infrastruktury, która wymaga naprawy lub odtworzenia, określenia potrzeb w zakresie rekultywacji gruntów ogrodów, a także priorytetowych działań w celu usunięcia skutków powodzi – za najważniejsze w tej sprawie Prezydium KR uznało wyeliminowanie skutków skażenia gleby i wody, przywrócenie warunków agrotechnicznych gleby,
a następnie naprawa i odbudowa infrastruktury ogrodu.

Prezydium KR podeszło do tego wydarzenia z wielką troską o przyszłość ogrodów i działkowców, gdyż już obecnie zasięg i skutki powodzi są większe niż słynnej powodzi w 1997 r. Pamiętać należy, że na usuwanie skutków tamtej powodzi Związek dostał bezzwrotną pomoc od Rządu RP w wysokości 6 mln zł, co bardzo przyczyniło się do szybkiego usunięcia skutków powodzi.
Obecnie działkowcy, ogrody i Związek liczą na pomoc Państwa i samorządu terytorialnego, bowiem bez pomocy z zewnątrz usunięcie skutków powodzi może okazać się ponad siły i możliwości działkowców i ich Związku.

Autor

M. Pytka

« Powrót