wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Redakcja działkowca radzi jak uprawiac glebe

Strona główna

Redakcja „działkowca”

Jak uprawiać glebę po powodzi
Majowe powodzie spowodowały zniszczenia upraw na terenach wielu ogrodów działkowych. Docierająca do działek woda płynęła wcześniej przez różne tereny, w tym magazyny, stacje paliw, śmietniki, szamba itp., co w efekcie mogło doprowadzić do jej skażenia mikrobiologicznego, metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem, chromem, miedzią) oraz innego typu substancjami chemicznymi zalegającymi w magazynach (środki ochrony roślin, ropa i jej pochodne).
Zatopienie ziemi w ciepłej porze roku może spowodować nie tylko wyginięcie roślin, ale także mikroflory oraz fauny glebowej. Dodatkowym ujemnym efektem zalania wodą jest wymycie składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin na działce, głównie azotu, potasu, wapnia i magnezu.


Porządki i usuwanie zanieczyszczeń
Przystępując do prac porządkowych na działce po ustąpieniu wód powodziowych, należy pamiętać, że nie wolno spożywać żadnych plonów z terenów zalanych, gdyż rośliny na tych obszarach mogą zawierać wewnątrz tkanek bądź na powierzchni różne związki chemiczne, szkodliwe dla organizmu ludzkiego lub być skażone mikrobiologicznie.
Po odpłynięciu wód powodziowych i obeschnięciu gleby należy zebrać naniesioną warstwę namułu, śmieci oraz usunąć zasychające powoli i zamierające rośliny. Przy długotrwałym zalaniu mogło dojść również do trwałego uszkodzenia roślin wieloletnich, głównie drzew owocowych. Stan tych roślin trudno ocenić bezpośrednio po zalaniu.

Analiza gleby
Pierwszym krokiem umożliwiającym zapoznanie się ze stanem gleby na działce będzie jej analiza chemiczna, która pozwoli na właściwy wybór dalszych zabiegów niezbędnych do przeprowadzenia przed wznowieniem użytkowania działki. W celu wykonania tej analizy należy na działce pobrać reprezentatywne próbki gleby. Pobiera się je z 10-15 miejsc na działce z wierzchniej 25 cm warstwy i miesza w misce. Z tak przygotowanej próbki zbiorczej należy odsypać do woreczka foliowego ok. 0,5-1,0 l ziemi i dostarczyć do najbliższej Stacji Chemiczno-Rolniczej do oznaczenia odczynu, zawartości składników pokarmowych, a na terenach uprzemysłowionych również poziomu metali ciężkich. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo są następujące: kadm 0,3-0,5mg, ołów 30-70 mg, cynk 50-70 mg, nikiel 10-50 mg, miedź 14-40 mg na kg gleby.

Wapnownanie
Tam gdzie analiza wykazała kwaśny odczyn pH poniżej 6,0, należy przeprowadzić wapnowanie. Poprawi ono strukturę gleby i przyczyni się do jej rozluźnienia. Warto pamiętać, że na terenach gdzie poziom metali ciężkich w glebie jest podwyższony, zwapnowanie i doprowadzenie jej odczynu do pH 6,5-7,0 jest również czynnikiem ograniczającym ich kumulację w roślinach. Gleby na działce najlepiej zwapnować węglanową formą nawozów wapniowych stosując je w ilościach od 2,2 kg kredy na glebach bardzo lekkich do nawet 5,5 kg na glebach ciężkich w przeliczeniu na 10 m2.

Nawożenie organiczne
Jest niezwykle ważnym zabiegiem, umożliwiającym poprawę właściwości gleb zdegradowanych przez wody powodziowe. Działanie nawozów organicznych jest wielostronne, ze względu na dużą zawartość substancji organicznej, która po wymieszaniu z glebą ulega przemianom prowadzącym do tworzenia związków próchnicznych i uwolnienia składników mineralnych. Dzięki nawożeniu organicznemu następuje istotna poprawa struktury gleby, zwiększenie pH i wzrost jej aktywności biologicznej.
Nawozy organiczne spełniają bardzo ważną rolę na terenach o podwyższonej wartości metali ciężkich (z czym możemy mieć do czynienia po powodzi), ograniczają bowiem ich bioakumulację w roślinach. Związane jest to z unieruchomieniem tych pierwiastków przez obecne w glebie wielkocząsteczkowe koloidy organiczne.
Najlepszym nawozem organicznym stosowanym przed przekopaniem działki jest obornik w dawce 4-5 kg/m2. Wysoki koszt obornika i trudności z jego nabyciem zmuszają jednak użytkowników działek do stosowania innych bogatych w substancję organiczną materiałów jak torf niski, torf wysoki tzw. ogrodniczy, a także miał z węgla brunatnego w ilości 5-8 kg/m2.


Przekopywanie
Po powodzi gleba na działce staje się zbita i niedotleniona, dlatego powinna zostać przekopana na głębokość szpadla. Zwiększy to dostęp tlenu i przyspieszy biologiczną odnowę gleby a ponadto wymiesza zastosowane wcześniej nawozy wapniowe i organiczne.

Nawozy zielone
Cennym źródłem substancji organicznej, zalecanym do stosowania na terenach popowodziowych są nawozy zielone. Największą przydatność wykazują tu tzw. międzyplony letnie, które kosi się jesienią i następnie przekopuje na zimę. Można wysiewać w siewie czystym takie rośliny jak bobik (w ilości 2,5 kg/100m2), łubin wąskolistny (2 kg), groch pastewny tzw. peluszkę (1,5 kg), facelię (0,15 kg), gorczycę białą (0,15 kg), rzepak ozimy (0,1 kg), bądź też ich mieszanki np. łubin wąskolistny z grochem pastewnym (1,4+1,0 kg), bobik z grochem pastewnym i wyką (0,8+0,8+0,6 kg). Facelia, gorczyca i rzepak ozimy są roślinami szybko rosnącymi, tworzącymi dużą masę wegetatywną.

Opracowanie redakcyjne we współpracy z prof. Eugeniuszem Kołotą i dr Anitą Biesiadą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

« Powrót