wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Likwidacja azbestu w ROD

Strona g│ˇwna

Likwidacja azbestu w ogrodach

Gmina Miasta Szczecin zgodnie z ustaw▒ z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobˇw zawieraj▒cych azbest i Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2008-2032 podjŕtym uchwa│▒ Rady Ministrˇw dnia 14 lipca 2009 organizuje program „Szczecin bez azbestu”. W ramach tego programu ma byŠ zorganizowany bezp│atny demonta┐, odbiˇr i transport, a tak┐e unieszkodliwienie tego niebezpiecznego dla zdrowia materia│u. Jak wiadomo materia│y krzemianowe z grupy azbestˇw s▒ bardzo niebezpieczne, szczegˇlnie podczas prˇb demonta┐u, ciŕcia, czy samoistnego uszkodzenia. Dlatego tak wa┐nym jest by jego usuwania dokonywa│y przeszkolone i odpowiednio wyposa┐one ekipy (wy│onione w drodze przetargu). Na czynnoÂci zwi▒zane z usuwaniem azbestu gminy mog▒ korzystaŠ ze Ârodkˇw m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Žrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewˇdzkich.
W celu organizacji tej akcji w dniu 27 kwietnia b.r. w siedzibie OZ w Szczecinie odby│o siŕ spotkanie z przedstawicielami Wydzia│u Gospodarki Komunalnej i Ochrony Žrodowiska Urzŕdu Miasta Szczecin. Ze strony Okrŕgowego Zarz▒du PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes OZ PZD w Szczecinie Tadeusz Jarzŕbak, , Dyrektor Biura OZ Tomasz Olkuski, Inspektor ds. inwestycji OZ Marta Raczkowska oraz Prezesi ogrodˇw: „Pokoju”, „Nowe »ycie”, „Przyja╝˝”, „Bukowina”, „Chrobrego”, „XX-lecia”, „Stoczniowiec”. Podczas spotkania szeroko omawiany by│ problem szkodliwoÂci i sposobˇw likwidacji azbestu.
Spotkanie potwierdzi│o wielk▒ wagŕ problemu zalegania azbestu oraz zaanga┐owanie obydwu stron. Dialog i Âcis│a wspˇ│praca samorz▒dˇw z terenowymi strukturami PZD pozwol▒ usprawniŠ program i szybciej wdra┐aŠ jego za│o┐enia. Krajowa Rada wyra┐a poparcie dla tych dzia│a˝ i przypomina, ┐e wszelkich informacji dotycz▒cych programu Zarz▒dy ROD nale┐▒ce do okrŕgu szczeci˝skiego mog▒ szukaŠ na stronie internetowej www.szczecin.pl/azbest/ oraz w Okrŕgowym Zarz▒dzie.                                                              

                                                                     
                                   Instruktor ogrodniczy KR PZD Aleksandra Bagi˝ska

« Powrˇt