wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obrady Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

Strona główna

Okręgowy Zarząd PZD obradował  we Wrocławiu

     W dniu 20 lutego 2010r.odbyło się XI-te plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Na  posiedzeniu zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe OZ oraz został przyjęty plan pracy i preliminarze finansowe na rok 2010.
    Okręgowy Zarząd we Wrocławiu  przyjął  STANOWISKO  w sprawie prac prowadzonych  w  Ministerstwie Infrastruktury nad  zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Okręgowy  Zarząd stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do zmian obecnie obowiązującej ustawy, w zdecydowany sposób przeciwstawił się negatywnej kampanii medialnej  prowadzonej w stosunku do związku dodatkowo podkreślił, że obecny kształt ustawy został zaakceptowany zarówno przez organy Związku (Zjazdu i I Kongresu PZD) jak i samych działkowców, którzy swoimi podpisami potwierdzili jednoznacznie że są za nienaruszalnością ustawy. STANOWISKO zostało przesłane do Ministra infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do wszystkich zarządów ROD celem przedstawienia na walnych zebraniach.
     Okręgowy Zarząd we Wrocławiu zwrócił uwagę na zakres i sposób w jaki została przeprowadzona kontrola NIK oraz na wnioski kierowane do Ministra Infrastruktury przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
    Okręgowy Zarząd przyjął także STANOWISKO w sprawie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Wrocławia. Projekt przewiduje, że 433 ha gruntów ROD władze Wrocławia zamierzają przeznaczyć na cele komercyjne, 535 ha gruntów  na cele komunikacyjne. Pozostałe 384 ha gruntów proponuje się przeznaczyć pod różne formy zieleni, w tym przede wszystkim na zieleń rekreacyjną o charakterze sportowym, ogólno miejskim, pod parki, lasy oraz zieleń nadrzeczną.
Okręgowy Zarząd w swoim stanowisku negatywnie odniósł się do zapisów w projekcie Studium, podkreślił fakt odrzucenia wszystkich wniosków, które dotychczas były składane prze OZ i zarządy POD m. Wrocławia.
STANOWISKO zostało przekazana do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Prezydenta Wrocławia oraz wszystkich radnych z prośba o uwzględnienie zmian w Studium.
       STANOWISKO trafiło także do wszystkich 158 zarządów ROD m. Wrocławia  celem wyrażenia swojej opinii i skierowania jej do władz miasta.
     Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu w Uchwale nr 17/X1/2010, którą zatwierdził Sprawozdanie z działalności za rok 2009 zwrócił uwagę na ogrom prac,  jakie zostały wykonane w związku z obroną ustawy o ROD i przeciwstawienie się projektowi „PiS” na I Kongresie PZD i odrzucenie przez Sejm RP tego projektu. Podkreślił także przywrócenie praw działkowców i Związku w znowelizowanej „specustawie drogowej”.
       Podsumowując szeroką działalność na rzecz ogrodów  i działkowców podkreślił fakt nadzorowania i wykonanie 55 zadań inwestycyjnych w 47 ogrodach o wartości 1 mln 685 tys. zł przy dotacjach ze strony Okręgowego Zarządu w wysokości 527 tys.790 zł. Dzięki inwestycja powstało blisko 7,5 km nowych ogrodzeń zewnętrznych, 13 obiektów kubaturowych ,blisko 5 km sieci wodociągowych i 6,1 km sieci wodociągowych. Wśród nowych inwestycji w 2009 roku znalazły się także studnie, sanitariaty, drogi wewnętrzne i parkingi.
      W 2009 roku zakończono zakładanie ksiąg wieczystych i wpis prawa użytkowania wieczystego PZD  w stosunku do 1708 ha gruntów ROD.
      W 2009 roku zorganizowano 35 szkoleń, w których uczestniczyło 2590 osób. Szkolenia odbywały się w głównej bazie Okręgowego Ośrodka Szkoleniowego OZ trwały 92 dni. Działalność społeczno – oświatowa OZ Wrocław to także szereg konkursów, zajęć instruktażowych oraz działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
     W 2009 roku na 5 posiedzeniach plenarnych Okręgowy Zarząd przyjął 33 uchwały i 3 stanowiska.
Prezydium OZ obradowało na 18-tu zebraniach, na których przyjęło 80 uchwał.
Okręgowy Zarząd wykazał w 2009 roku 55 291, 11 zł nadwyżki.
     W posiedzeniu plenarnym wzięli udział:
Pan Sylwester Chęciński członek Prezydium KR PZD, który wyraził uznanie dla działań OZ we Wrocławiu , życzył dalszych sukcesów. Podkreślił jednak bieżące zagrożenia. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD we Wrocławiu.


 Prezes OZ PZD we Wrocławiu.
mgr Janusz Moszkowski

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2010r w sprawie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia*

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Wrocławia stwierdza, że zmierza on do zmiany przeznaczenia niemal wszystkich terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Z treści projektu Studium i z jego załącznika graficznego wynika, że nie odnoszą się do faktu istnienia i zachowania rodzinnych ogrodów działkowych.
W dalszym ciągu proponuje się w Studium przeznaczenie 433 ha gruntów ROD na cele komercyjne, centra wielkomiejskie i śródmiejskie, 535 ha pod wszelkiego rodzaju budownictwo mieszkaniowe, 50 ha pod komunikację, 25 ha pod cmentarze oraz 384 ha pod różne formy zieleni, w tym pod zieleń rekreacyjną, zieleń nadrzeczną, parki, lasy i inną zieleń bez podkreślania przeznaczenia na cele ogrodnictwa działkowego.
Okręgowy Zarząd zwraca uwagę, że główne kierunki przeznaczenia terenów ogrodów działkowych w stosunku do zapisów Studium z 2006r nie uległy zmianie. Zmniejszono nieznacznie wielkość terenów ROD przeznaczonych na cele komercyjne zwiększając obszar gruntów ogrodów pod budownictwo mieszkaniowe głównie deweloperskie.
Wśród form zieleni, na którą przewiduje się przeznaczenie terenów ROD przeważają szeroko rozumiane tereny rekreacyjne, w tym ośrodki sportowe i tereny ogólnego wypoczynku oraz tzw. „zieleń nadrzeczna', która w swej istocie przeznaczona jest na tereny zalewowe.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu opiniując negatywnie projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że władze Wrocławia nie wzięły pod uwagę licznych wniosków zarządów ROD oraz Okręgowego Zarządu w sprawie zachowania terenów ogrodów w strukturze miasta Wrocławia. Złożone wnioski do Studium oraz do projektów planów zagospodarowania przestrzennego zostały zlekceważone. Władze Wrocławia w dalszym ciągu dążą do likwidacji w przyszłości ogrodów działkowych pomimo, że są coraz lepiej zagospodarowane, zainwestowane i służą dużej części społeczeństwa Wrocławia również jako ogrody otwarte. Dążenia do likwidacji ogrodów i kierunki jakie w tej sprawie przyjmuje Biuro Rozwoju Wrocławia nie są korzystne dla mieszkańców Wrocławia jak i dla samego Miasta. Nie uwzględniają potrzeb socjalnych, zdrowotnych i wypoczynkowych najbardziej potrzebującej części społeczeństwa oraz znaczenia społecznego ogrodów.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do Rady Miejskiej, do Prezydenta Wrocławia, do urbanistów w Biurze Rozwoju o docenienie roli ogrodnictwa działkowego, potrzeb społecznych i w związku z tym do wprowadzenia zmian do projektu Studium uwzględniających istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych oraz potrzeby tworzenia ogrodów zastępczych.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że sposób w jaki potraktowane będzie niniejsze Stanowisko, będzie miało wpływ na stosunek 35 TYSIĘCY rodzin działkowców Wrocławia i licznych sympatyków ogrodnictwa działkowego w głosowaniu w wyborach samorządowych w 2010 r.

STANOWISKO

Okręgowego  Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2010r W sprawie kolejnych zagrożeń, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 


Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża poważne zaniepokojenie prowadzonymi w Ministerstwie Infrastruktury pracami analitycznymi, których celem jest nowelizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozpoczęcie prac nad ustawą, zbieranie informacji na temat funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych nastąpiło bez wiedzy Polskiego Związku Działkowców, a więc bez wiedzy prawnego podmiotu zarządzającego ogrodami działkowymi i bardzo dobrze realizującego zadania wynikające z ustawy o ROD. Potwierdzenie w/w faktu przez Ministra Infrastruktury, a w dodatku zapowiedź o przekazaniu ewentualnego projektu zmiany, czy nowej ustawy o ogrodach do konsultacji, między innymi PZD stwarza wrażenie zrównania Związku z innymi, bliżej nieokreślonymi organizacjami, a tym samym marginalizowania pozycji Polskiego Związku Działkowców, lekceważenia Jego dokonań na rzecz rozwoju i obrony ogrodów, oraz obrony praw członków PZD.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zauważa, że podjęcie prac przez Ministerstwo Infrastruktury na ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zbiegło się w czasie rozpoczęcia przez NIK kontroli funkcjonowania ogrodów, prowadzonej głównie w stosunku do gmin i wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o ROD. Jednocześnie należy stwierdzić, że w praktyce przedmiotem kontroli są wypełnianie zadań przez Związek, sprawy wewnętrzne organizacji, funkcjonowanie organów PZD.
Również wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowany do Ministra Infrastruktury, w którym podkreśla brak nadzoru nad działaniami Związku i kwestionowanie tzw. II terminu walnego zebrania wpisuje się w szeroko podjęte działania mające uzasadnić konieczność zmian w ustawie o ROD. Podkreślić należy, że w tym zakresie wniosek Rzecznika jest całkowicie nieuzasadniony, błędny i nie mający nic wspólnego z zasadami demokracji.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że nie ma żadnych podstaw do zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i przeciwstawia się rozpoczętym w tych sprawach pracom, oraz prowadzonej negatywnej kampanii medialnej.
Okręgowy Zarząd podkreśla, że w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wypowiedział} się zarówno Zjazdy Okręgowe jak i Zjazd Krajowy Związku, a w dniu 14 lipca 2009r I Kongres PZD
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że należy uszanować wolę Związku wyrażoną na najwyższych gremiach naszej Organizacji, a także na walnych zebraniach w ogrodach, a przede wszystkim należ> uszanować wolę samych działkowców, którzy swoimi podpisami - 620 tysięcy w Kraju i 45 tyś, w okręgu wrocławskim -zdecydowanie i jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu oczekuje zaprzestania prac i manipulowania nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
Okręgowy Zarząd zwraca się do zarządów ogrodów i działkowców o zachowanie czujności i wsparcie działań na rzecz obrony ustawy o ROD, na rzecz zapisanych w niej praw do obrony ogrodów i praw działkowców.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski
Wiceprezes OZ
PZD we Wrocławiu

 inż. Józef Smolis


Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu 

 Jan Rój

 

STANOISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2010r w sprawie kolejnych zagrożeń ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 


         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża poważne zaniepokojenie prowadzonymi w Ministerstwie Infrastruktury pracami analitycznymi, których celem jest nowelizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozpoczęcie prac nad ustawą, zbieranie informacji na temat funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych nastąpiło bez wiedzy Polskiego Związku Działkowców, a więc bez wiedzy prawnego podmiotu zarządzającego ogrodami działkowymi i bardzo dobrze realizującego zadania wynikające z ustawy o ROD. Potwierdzenie w/w faktu przez Ministra Infrastruktury, a w dodatku zapowiedź o przekazaniu ewentualnego projektu zmiany, czy nowej ustawy o ogrodach do konsultacji, między innymi PZD stwarza wrażenie zrównania Związku z innymi, bliżej nieokreślonymi organizacjami, a tym samym marginalizowania pozycji Polskiego Związku Działkowców, lekceważenia Jego dokonań na rzecz rozwoju i obrony ogrodów, oraz obrony praw członków PZD.
        Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zauważa, że podjęcie prac przez Ministerstwo Infrastruktury nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zbiegło się w czasie rozpoczęcia przez NIK kontroli funkcjonowania ogrodów, prowadzonej głównie w stosunku do gmin i wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o ROD. Jednocześnie należy stwierdzić, że w praktyce przedmiotem kontroli są wypełnianie zadań przez Związek, sprawy wewnętrzne organizacji, funkcjonowanie organów PZD.
         Również wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowany do Ministra Infrastruktury, w którym podkreśla brak nadzoru nad działaniami Związku i kwestionowanie tzw. II terminu walnego zebrania wpisuje się w szeroko podjęte działania mające uzasadnić konieczność zmian w ustawie o ROD. Podkreślić należy, że w tym zakresie wniosek Rzecznika jest całkowicie nieuzasadniony, błędny i nie mający nic wspólnego z zasadami demokracji.
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że nie ma żadnych podstaw do zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i przeciwstawia się rozpoczętym w tych sprawach pracom, oraz prowadzonej negatywnej kampanii medialnej.
        Okręgowy Zarząd podkreśla, że w sprawie obrony ustawy o rodzinnych grodach działkowych wypowiedziały się zarówno Zjazdy Okręgowe jak i jazd Krajowy Związku, a w dniu 14 lipca 2009r I Kongres PZD.
          Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że należy uszanować wolę Związku wyrażoną na najwyższych gremiach naszej Organizacji, a także na walnych zebraniach w ogrodach, a przede wszystkim należy uszanować wolę samych działkowców, którzy swoimi podpisami - 620 tysięcy w Kraju i 45 tys. w okręgu wrocławskim -decydowanie i jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
          Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu czeku je zaprzestania prac i manipulowania nad ustawą o rodzinnych grodach działkowych.
Okręgowy Zarząd zwraca się do zarządów ogrodów i działkowców zachowanie czujności i wsparcie działań na rzecz obrony ustawy o ROD, na rzecz zapisanych w niej praw do obrony ogrodów i praw działkowców.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski


Wiceprezes OZ
PZD we Wrocławiu

 inż. Józef Smolis


Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu 

 Jan Rój

Wrocław 20 lutego 2010r.

« Powrót