wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dokumenty XVI zebrania Krajowej Rady

Strona główna » 

UCHWAŁA NR 1/XVI/2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 6 października 2005r.

w sprawie zastąpienia pojęcia „PRACOWNICZY OGRÓD DZIAŁKOWY” przez pojęcie „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY”


W związku z wejściem w życie w dniu 21 września 2005r. ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza i postanawia:

1. Z dniem wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych we wszystkich dokumentach oraz aktach prawnych wydanych przez organy Polskiego Związku Działkowców, które obowiązują w tym dniu, dotychczas stosowane pojęcie „PRACOWNICZY OGRÓD DZIAŁKOWY” zostaje zastąpione przez pojęcie „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY”.

2. Dotychczasowe pracownicze ogrody działkowe stały się z dniem wejścia w życie w/w. ustawy rodzinnymi ogrodami działkowymi.

3. Zobowiązuje się organy Polskiego Związku Działkowców do podjęcia starań w celu stosowania przy prowadzeniu bieżącej działalności, w tym tworzeniu dokumentacji, nazewnictwa zgodnego z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

4. Zobowiązuje się Prezydium Krajowej Rady PZD do wydania aktów wykonawczych określających obowiązki poszczególnych organów PZD w sprawach wynikających ze zmiany nazw pracowniczych ogrodów działkowych na rodzinne ogrody działkowe.


SEKRETARZ: Zbigniew KIELAK           
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI
        

Warszawa, dnia 6 października 2005 r.

UCHWAŁA Nr 2/XVI/2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Z dnia 6 października 2005 r.

W sprawie skrócenia kadencji statutowych organów
Polskiego Związku Działkowców

W celu wykonania postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w zakreślonym przez ustawę terminie, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 42 ust. 2 statutu PZD, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1
Skrócić kadencję statutowych organów Związku i przeprowadzić kampanię sprawozdawczo-wyborczą we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku.

§ 2
1. W rodzinnych ogrodach działkowych kadencja zarządów, komisji rewizyjnych i rozjemczych kończy się z dniem 30 kwietnia 2006 r. Do tego dnia we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których wybrane zostaną:
1) zarząd ROD,
2) komisja rewizyjna ROD,
3) komisja rozjemcza ROD,
4) delegaci na okręgowy zjazd delegatów
2. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych wypełnią zobowiązania wynikające ze statutu PZD dotyczące sprawozdań i planów działania.

§ 3
Okręgowe zarządy PZD ustalą klucz, według którego wybierani będą w poszczególnych ogrodach delegaci na okręgowy zjazd delegatów PZD.

§ 4
Dla sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań Prezydium KR PZD wyda wytyczne wraz z wzorami niezbędnych dokumentów, które dostarczy bezpośrednio do ogrodów i wydrukuje w Biuletynie Informacyjnym PZD.

§ 5
1.Kadencja statutowych organów okręgowych: okręgowego zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowej komisji rozjemczej kończy się z dniem 11 czerwca 2006 r. Do tego dnia odbędą się okręgowe zjazdy delegatów, na których wybrane zostaną:
1) okręgowy zarząd,
2) okręgowa komisja rewizyjna,
3) okręgowa komisja rozjemcza,
4) delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Okręgowe zjazdy delegatów wypełnią zadania wynikające ze statutu PZD w zakresie sprawozdań i planów działania.

§ 6
Krajowa Rada PZD określi w formie uchwał:
1) zasady i tryb odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD w roku 2006,
2) zasady wyboru na okręgowych zjazdach delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

§ 7
Kadencja statutowych organów krajowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej kończy się z dniem 16 lipca 2006 r. Do tego dnia odbędzie się VII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, na którym wybrane zostaną:
1) Krajowa Rada,
2) Krajowa Komisja Rewizyjna,
3) Krajowa komisja Rozjemcza.

§ 8
W sytuacji tego wymagającej Prezes Związku zwoła natychmiast zebranie Krajowej Rady w celu podjęcia innej decyzji przewidzianej statutem PZD dla realizacji postanowień ustawy o ROD.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPREZES: Wincenty KULIK      
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 6 października 2005 r.

UCHWAŁA Nr 3/XVI/2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie terminu  łączenia ogrodów w związku z art. 13 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 93 pkt 1 i 12 statutu PZD w związku z art. 13 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia zobowiązać prezydia okręgowych zarządów do:

1. niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do łączenia rodzinnych ogrodów działkowych obejmujących mniej niż 50 działek;
2. podjęcia uchwały w sprawie połączenia ogrodów, o których mowa w pkt 1, do 31 grudnia 2005 roku.


UZASADNIENIE

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przesądziła w art. 13 ust. 2, że „Rodzinny ogród działkowy powinien obejmować co najmniej 50 działek”. Przepis ten wejdzie w życie 1 czerwca 2006 roku, co oznacza, że od tego dnia wszystkie ogrody nie spełniające wymogu określonego w przytoczonym art. 13 ust 2 nie będą w świetle ustawy uznawane za rodzinne ogrody działkowe. W efekcie ogród i działkowcy utraciliby wszelkie uprawnienia i przywileje zapewnione ustawą o ROD.

Rodzi się więc konieczność niezwłocznego połączenia takich ogrodów z innymi, aby odpowiadały wymogowi ustawowemu. Proces łączenia powinien następować zgodnie z uchwałą nr 12/2001 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie łączenia i podziału pracowniczych ogrodów działkowych. Uchwała ta określa bowiem zasady i tryb dokonywania łączenia ogrodów. Według jej zapisów, organem przeprowadzającym taki proces jest właściwe prezydium okręgowego zarządu PZD.

Należy zauważyć, że uchwała nr 12/2001 uregulowała również kwestię ostatecznego terminu zakończenia przedmiotowych połączeń. Jak bowiem stanowi § 1 ust. 4 tej uchwały „Proces łączenia ogrodów o liczbie działek mniejszej niż 50 winien być zakończony do 31 maja 2006 r.”. Przepis ten został dostosowany przede wszystkim do §§5 ust. 3 i 162 ust. 1 Regulaminu POD, które - analogicznie do ustawy o ROD - unormowały sprawę ogrodów nie obejmujących 50 działek.

Krajowa Rada PZD uznaje, że powyższy termin nie jest odpowiedni. Wynika to głównie z faktu, że został on wprowadzony zanim uchwalono ustawę o ROD, a więc rzeczony termin nie mógł uwzględniać innych obowiązków nałożonych na cały Związek przez nową ustawę. Dotyczy to zwłaszcza powinności:
• powiadomienia gmin o funkcjonujących na ich terenach rodzinnych ogrodach działkowych w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy o ROD (art. 23 i art. 42 ust. 2);
• uchwalenia na Krajowym Zjeździe Delegatów nowego statutu, odpowiadającemu wymogom ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ROD (art. 40).

Szczególnie obowiązek odbycia Krajowego Zjazdu PZD powoduje nieadekwatność przyjętego terminu zakończenia przedmiotowych połączeń. Przypomnieć bowiem należy, że zanim odbędzie się taki zjazd musi zostać przeprowadzona cała kampania sprawozdawczo-wyborzcza we wszystkich podstawowych i pośrednich ogniwach Związku. Oznacza to konieczność odbycia walnego zebrania (konferencji delegatów) w każdym ogrodzie działkowym. Organy te dokonają m.in. wyboru władz ogrodu i delegatów na okręgowe zjazdy.

W przypadku łączonych ogrodów, odbywają one wspólne walne zebranie (konferencję delegatów), gdzie następuje zwieńczenie połączenia. Zanim jednak to nastąpi musi być spełniony szereg warunków określonych we wspomnianej  uchwale nr 12/2001. Wykonanie tych zadań spoczywa głównie na prezydiach okręgowych zarządów, które inicjują i sprawują nadzór nad całością spraw związanych z łączeniem omawianych ogrodów na każdym etapie postępowania łączeniowego. Niewątpliwie wymagany jest odpowiedni czas, aby w sposób prawidłowy zorganizować i przeprowadzić walne zebranie (konferencję delegatów), na którym nastąpi połączenie, wybór nowych władz ogrodowych oraz delegatów na okręgowy zjazd. Dotychczasowy termin zakończenia przedmiotowych połączeń nie zapewniał warunków do realizacji powyższych zadań.

W związku z tym Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne skrócenie dotychczasowego terminu łączenia ogrodów obejmujących poniżej 50 działek do dnia 31 grudnia 2005 roku. Takie rozwiązanie jest o tyle realne, że konieczność łączenia w/w ogrodów obowiązuje od 1 lipca 2004 roku, tj. od wejścia w życie Regulaminu POD. A zatem większość takich połączeń albo zakończono, albo są w trakcie przeprowadzania. Ważne jest jednak, że skrócenie przedmiotowego terminu zagwarantuje nie tylko prawidłową realizację art. 13 ust. 2 ustawy o ROD, ale również umożliwi sprawnie wykonać pozostałe obowiązki nałożone na Związek przez nową ustawę.       

Wobec powyższego Krajowa Rada PZD postanowiła jak na wstępie.   

SEKRETARZ: Zbigniew KIELAK                                              PREZES: Eugeniusz KONDRACKI 
                                                    

Warszawa, dnia 6 października 2005 r.

UCHWAŁA NR 4/ XVI/ 2005
z dnia 6 października 2005r.
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

w sprawie obowiązku powiadomienia przez Polski Związek Działkowców właściwych terytorialnie gmin o funkcjonujących na ich terenie rodzinnych ogrodach działkowych


Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nakłada na Polski Związek Działkowców obowiązek powiadomienia właściwych terytorialnie gmin o znajdujących się na ich terenie rodzinnych ogrodach działkowych, funkcjonujących w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Jest to zadanie trudne, odpowiedzialne i wymagające zachowania nałożonego ustawą terminu. W tej sprawie Związek musi złożyć informacje do ok 2500 gmin w ramach, w których funkcjonuje 5190 rodzinnych ogrodów działkowych. Pominięcie w przekazanych danych któregokolwiek z ROD może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla ogrodu i działkowców użytkujących w nim działki. Dlatego, aby zadanie to zostało wykonane prawidłowo i w wyznaczonym ustawą terminie, konieczne jest zobowiązanie do jego realizacji okręgowych zarządów, mających ścisły kontakt z gminami, dysponujących dokumentacją do celów podatkowych, a jednocześnie posiadających aktualną wiedzę o ogrodach i ich zagospodarowaniu.

W świetle powyższego działając na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419) oraz § 93 pkt 24 i § 93 pkt 12 statutu PZD Krajowa Rada PZD postanawia:

§1
Zobowiązać okręgowe zarządy do realizacji, na podstawie uzgodnionych z Rejestrem POD KR PZD danych, obowiązku wynikającego z art. 42 przywołanej na wstępie ustawy, polegającego na powiadomieniu właściwych terytorialnie gmin z terenu ich działania o funkcjonujących rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 2
1. Powiadomienie, o którym mowa w § 1 winno być realizowane w stosunku do ROD położonych w każdej gminie i na druku stanowiącym
załącznik NR 1 do niniejszej uchwały,
2. Kopię powiadomień okręgowe zarządy przekażą do Rejestru ROD w Krajowej Radzie PZD.

§ 3
Ostateczny termin realizacji zadań ustala się na dzień 20 grudnia 2005 r

§ 4
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


WICEPREZES:                                                                           Antoni KOSTRZEWA                                                                    PREZES:                                                                             Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 6 października 2005r.

UCHWAŁA Nr 5/XVI/2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 6 października 2005 r.

W sprawie opracowania statutu Polskiego Związku Działkowców


Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Związek zobowiązany jest w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj do 20 września 2006 r. do uchwalenia na Krajowym Zjeździe Delegatów nowego statutu PZD spełniającego wymogi ustawy. W celu wykonania postanowień ustawy w tym zakresie, Krajowa Rada PZD postanawia:

§ 1
Powołać Komisję ds. opracowania statutu PZD w składzie:
1.  Eugeniusz Kondracki  Prezes Związku Przewodniczący
2.  Stanisław Chodak  OZ Lublin
3.  Wincenty Kulik  OZ Sudecki
4.  Janusz Moszkowski  OZ Wrocław
5.  Zdzisław Śliwa  OZ Poznań
6.  Czesław Kozikowski  OZ Toruńsko-Włocławski
7.  Izabela Ożegalska  OZ Łódzki
8.  Tadeusz Jarzębak  OZ Szczecin
9.  Michał Krawczyk  OZ Śląski
10. Olgierd Kownacki  OZ Koszalin
11. Wiesław Sawicki  OZ Podlaski
12. Teresa Karpeta  OZ Mazowiecki
13. Czesław Smoczyński  OZ Gdańsk
14. Jan Tafel   OZ Małopolski

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPREZES:                                                                           Antoni KOSTRZEWA                                                               PREZES:                                                                                 Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 6 października 2005 r.

UCHWAŁA Nr 6/XVI/2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Z dnia 6 października 2005 r.

W sprawie interpretacji statutu PZD w związku z wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 110 statutu PZD, w związku z wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdza:


1. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych statut PZD uchwalony 6 września 1997 r. zachowuje swą moc do czasu uchwalenia nowego statutu przez Krajowy Zjazd Delegatów, z wyjątkiem postanowień sprzecznych z ustawą..

2. Przepisami, które są sprzeczne z ustawą są postanowienia dotyczące czasowych ogrodów działkowych, których zakładania nie przewiduje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. W związku z tym z dniem wejścia w życie ustawy, tj. z dniem 21 września 2005 r. straciły swą moc następujące postanowienia statutu PZD: § 14 pkt 2; § 15; § 18 ust. 2

3. Czasowe ogrody działkowe istniejące w dniu wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych funkcjonują nadal na podstawie obowiązującego art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r. tj. do czasu ich likwidacji lub przekształcenia w ogród stały (art. 44 pkt 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

4. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych istniejące w dniu wejścia w życie ustawy pracownicze ogrody działkowe stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w jej rozumieniu. Zgodnie z tym postanowieniem ilekroć w statucie PZD użyty został zwrot „pracowniczy ogród działkowy” w różnych przypadkach i jako nazwa, zostaje z mocy ustawy zmieniony na „rodzinny ogród działkowy” w odpowiednim do treści przypadku.

5. Traci moc obowiązującą przepis § 108 ust. 1 pkt 1 statutu PZD odwołujący się do art. 15 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z uwagi na jego uchylenie przez art. 44 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPREZES: Stanisław CHODAK       
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

  
Warszawa, dnia 6 października 2005 r.

UCHWAŁA NR 7/XVI/2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWI ĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 6 października 2005r.

w sprawie rejestru rodzinnych ogrodów działkowych oraz rejestrów członków organów PZD 


Realizując zapisy art. 33 i  art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169,poz 1419) Krajowa Rada PZD stwierdza, co następuje:

§ 1
Dotychczasowy Rejestr pracowniczych ogrodów działkowych prowadzony w Krajowej Radzie na podstawie art. 31 ustawy z dnia 6 maja 1981r staje się Rejestrem rodzinnych ogrodów działkowych.

§ 2
1. Wszystkie pracownicze ogrody działkowe zarejestrowane w Rejestrze POD KR PZD w dniu wejścia w życie ustawy stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi zachowując, dotychczasowy numer rejestrowy, nazwę ogrodu, położenie i adres oraz dane organizacyjne i prawne, w tym prawo użytkowania i użytkowania wieczystego PZD do gruntu zajmowanego przez rodzinny ogród działkowy.
2. Wszelkie zmiany i aktualizacje dokonywane w zakresie danych w gminach (powiadomienie o zarejestrowaniu ROD, wykreśleniu ogrodu z rejestru zmianie nazwy, statusu), Głównym Urzędzie Statystycznym ( REGON) mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem Krajowej Rady PZD.

§ 3
Rejestry członków organów PZD prowadzone w Polskim Związku stają się rejestrami Polskiego Związku Działkowców, powołanego ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 4
Wszystkie uchwały Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady i zarządzenia regulujące tematykę rejestrów obowiązujące w chwili wejścia w życie ustawy zachowują swoją moc  z tym ,że ilekroć jest mowa o:
1. „Rejestrze pracowniczych ogrodów działkowych” należy przez to rozumieć „Rejestr rodzinnych ogrodów działkowych”
2.„Pracowniczych ogrodach działkowych” należy rozumieć „Rodzinne ogrody działkowe”

§ 5
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia


WICEPREZES: Antoni KOSTRZEWA                                                PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 6 października 2005r.

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych


W związku z utratą mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uznaje, że akt ten walnie przyczynił się do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Ustawa ta stanowiła przełomowe osiągnięcie polskich działkowców, zwieńczające ich wieloletnie starania o zapewnienie dogodnych warunków do użytkowania działek. Jej uchwalenie na początku lat 80-tych wpisało się w falę ruchów społecznych związanych z powstaniem "Solidarności". Dzięki tym wydarzeniom działkowcy doprowadzili 6 maja 1981 roku do przyjęcia przez Sejm ustawy o POD.

Dokument ten ostatecznie uniezależnił ruch działkowy od władz publicznych poprzez powołanie do życia samodzielnej i samorządnej organizacji - Polskiego Związku Działkowców, której zręby organizacyjne wykształcili sami działkowcy przed 1981 rokiem. Ustawa stworzyła więc niezbędne warunki prawne dla rozwoju niezależnego ruchu ogrodnictwa działkowego zorganizowanego w PZD. Dzięki tym warunkom Związek wyrósł na organizację silną, skuteczną i zintegrowaną o pełnym poparciu swoich członków, struktur, wspólnot lokalnych i władz publicznych. PZD całkowicie wykorzystał możliwości stworzone przez ustawę o POD do umocnienia praw działkowców, obrony POD i swych członków oraz rozwoju samych ogrodów.

Konsekwencję tego był najbardziej dynamiczny rozkwit ogrodów działkowych w historii Polski, który pozwolił zaspokoić olbrzymie zapotrzebowanie na działki. Dzięki warunkom stworzonym przez ustawę o POD powstało ponad 13 tys. hektarów nowych ogrodów i przeszło 360 tys. działek, które przyznano najbardziej potrzebującym rodzinom. W tych trudnych czasach działki te niejednokrotnie umożliwiały ich użytkownikom jedyny dostęp do zdrowych warzyw i owoców. Dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy działkowców, zrzeszonych w swoim Związku, udało się zagospodarować zdegradowane tereny i przywrócić je społeczeństwu i przyrodzie jako piękne i pożyteczne tereny zielone. Powstały nowoczesne i funkcjonalne ogrody oraz dobrze zagospodarowane działki. Fakty te najlepiej świadczą, że ustawa o POD niezwykle efektywnie spełniła swoje podstawowe zadanie.
  
Na przestrzeni ostatnich 24 lat obowiązywania tej ustawy była ona gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. W tym czasie niejednokrotnie stała ona bowiem na straży praw z trudem osiągniętych przez samych działkowców. Dzięki tej ustawie ogrody działkowe do dzisiaj w ogóle istnieją, mimo 16 lat intensywnych ataków i ustawicznych starań o ich unicestwienie. Skuteczna obrona podejmowana wielokrotnie przez działkowców i ich Związek była możliwa dzięki konkretnym zapisom ustawy o POD. Dotyczyły one zwłaszcza procedur związanych z likwidacją ogrodów, dzięki którym konieczna jest zgoda Związku na ich likwidację, wymagane jest przydzielenie terenu zastępczego z całkowicie odtworzoną infrastrukturą, a także powstaje obowiązek wypłaty pełnego odszkodowania na rzecz działkowców za ich prywatną własność. Niemniej ważnym elementem ustawy było także zwolnienie PZD z podatków i opłat administracyjnych z tytułu prowadzonej działalności statutowej, a jego członków z tytułu użytkowania działek. Nie można również zapominać o statusie ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej i związane z tym obowiązkach gmin w zakresie pozyskiwania gruntów pod organizację ogrodów, a także zapewnienia im niezbędnej infrastruktury. Powyższe regulacje prawne niewątpliwie zabezpieczyły istnienie ogrodów działkowych w Polsce, zapewniając działkowcom należytą ochronę i tworząc im konieczne warunki do właściwego użytkowania działek.

Krajowa Rada PZD uznaje, że dzięki tym wszystkim rozwiązaniom Związek jest dzisiaj silną organizacją, cieszącą się pełnym poparciem swoich członków, czego najlepszym wyrazem jest uchwalenie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Akt ten uzyskał masowe poparcie samych działkowców i stanowi godną kontynuację prawną ustawy o POD. Zachowuje bowiem jej cały dorobek prawny i organizacyjny i gwarantuje dotychczasowe osiągnięcia i uprawnienia działkowców, ogrodów i Związku. Całkowicie uwzględnia podstawowe dla ruchu ogrodnictwa działkowego zapisy ustawy o POD. Dlatego też tworzy możliwości do dalszego rozkwitu ogrodów działkowych w nowych warunkach społecznych i gospodarczych.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada PZD wyraża przekonanie, że sprawą zasadniczą dla ogrodnictwa działkowego w Polsce jest obrona i utrwalenie w aktualnym stanie fundamentalnych mechanizmów skutecznie zabezpieczających istnienie naszych ogrodów. Tylko w ten sposób uda się bowiem zachować cały bogaty dorobek przełomowej ustawy z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych.   


                                                     KRAJOWA RADA
                                      POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 6 października 2005 roku

« Powrót