wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Walka w obronie ustawy o ROD tematem przewodnim dwudniowej narady Prezesów OZ

Strona główna

W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 15 i 16 marca w Warszawie odbyła się narada prezesów Okręgowych Zarządów, której przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Najważniejszy temat dotyczył aktualnej sytuacji ogrodów i Związku. O tym, że nie jest ona łatwa mówił w swoim wystąpieniu prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes przypomniał, że obecna sytuacja jest przede wszystkim konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce 22 lutego 2010 r. i 6 września 2010 r. Wtedy to pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki podważył konstytucyjność szeregu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie podważył całą ustawę. Skutki tych negatywnych działań do dnia dzisiejszego odczuwa milion polskich działkowców, którzy nie ustają w walce o zachowanie swoich praw. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaznaczył, że działkowcy z niepokojem odbierają milczenie Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, która bez odpowiedzi postawiła wysłany do niej 16 grudnia ubiegłego roku list otwarty IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD pod którym podpisało się 430 delegatów. Pani Marszałek bez odpowiedzi pozostawiła także blisko 300 listów, które na przestrzeni ponad trzech miesięcy skierowały do Niej Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe, indywidualni działkowcy. Bez odpowiedzi pozostają także liczne listy kierowane do premiera Donalda Tuska w których działkowcy zwracają się z prośbą o zajęcie stanowiska w ważnej dla nich sprawie. O tym, że takie postawy najważniejszych przedstawicieli naszego państwa są odbierane z niepokojem przez działkowców, zgodnie potwierdzili prezesi wszystkich okręgów. Zapewnili również, że działkowcy nie będą ustawali w walce o obronę swoich praw oraz podejmą kolejne działania, by zachować ustawę o rod w niezmienionym kształcie. Podczas kilkugodzinnej dyskusji prezesi wymienili swoje opinie na temat zrealizowanych oraz zaplanowanych na najbliższe miesiące działań.

Prezesi OZ wskazywali na potrzebę dalszego kierowania listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera RP Donalda Tuska, Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz ministra transportu Sławomira Nowaka.

„Mój okręg za niezmiernie ważne i konieczne uważa spotkania z przedstawicielami władz różnych szczebli – mówiła w swoim wystąpieniu Maria Fojt z OZ Piła. Dodała, że o aktualnej sytuacji Związku szczegółowo, podczas odbytych już spotkań, poinformowani zostali posłowie PiS - Paweł Szałamacha i Maks Kraczkowski oraz wybrani przedstawiciele samorządów powiatowych. Okręg zamierza w najbliższych dniach odbyć spotkania ze starostami i burmistrzami.

Taki kierunek działań podejmowane są w wielu okręgach. Marian Pasiński (OZ Zielona Góra) opowiedział o niezwykle owocnym spotkaniu z prezydentem Nowej Soli oraz burmistrzem Sulechowa, którzy wyrazili swoje poparcie dla Związku. Prezes zapewnił, że podobne działania będą kontynuowane w jego Okręgu.

O tym, że Związek powinien szukać poparcia u prezydentów miast, burmistrzów, wojewodów mówili także w swoich wystąpieniach m.in. Janusz Moszkowski (OZ Wrocław), Zdzisław Śliwa (OZ Poznań), Zbigniew Kołodziejczak (OZ warmińsko-mazurski), Józef Noski (OZ Śląsk), Czesław Smoczyński (OZ Gdańsk), Piotr Willms (OZ Gorzów Wielkopolski), Grażyna Franke (OZ mazowiecki).

Prezesi OZ zwrócili także uwagę na potrzebę prowadzenia konsekwentnej polityki medialnej. „Ważne jest nagłaśnianie pozytywnych wydarzeń, które mają miejsce w Związku – mówiła w swoim wystąpieniu Barbara Kokot (OZ Bydgoszcz). „W naszej regionalnej rozgłośni „Radiu Pik” mamy cotygodniowy cykl audycji w których słuchacze otrzymują pakiet najważniejszych informacji na temat ogrodnictwa działkowego w Polsce. Niezwykle ciekawy jest też cykl artykułów zatytułowanych „Tydzień działkowca”, który publikowany jest na łamach „Gazety Pomorskiej” – dodała Prezes. Wincenty Kulik (OZ Sudecki) wskazał na potrzebę szybszego przepływu informacji między PZD, a przedstawicielami naszych władz i społeczeństwem.

Dyskusja pozwoliła ustalić także inne kierunki działania. Za konieczne uznano: usprawnienie polityki medialnej, podjęcie dzialań promujących Związek, usprawnienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej.

Następnie radca prawny KR PZD Tomasz Terlecki omówił szczegółowo najważniejsze zmiany w Statucie i Regulaminie. Przypomniał, że w znowelizowanym Regulaminie uregulowana została m.in. sprawa zbiorników na nieczystości ciekłe, spalania na działkach; kominków w altanach ogrodów miejskich; opiekunów działki; osób niepełnosprawnych ruchowo. Przypomniał, że znowelizowane dokumenty opublikowane zostaną w książce „Prawo w PZD”, która jest już w druku i niebawem zostanie wysłana do wszystkich ogrodów (zachęcamy też do zapoznania się ze znowelizowanymi dokumentami na stronie KR PZD). Prezesi OZ zabrali glos w dyskusji potwierdzając, że nowelizacja Statutu i Regulaminu została pozytywnie odebrana przez Związek, a zmiany z pewnością usprawnią jego dalsze działanie.

Następnie omówione zostały sprawy gospodarki gruntami. Pani Mariola Kobylińska (Wydział Gospodarki Gruntami) szczegółowo omówiła stan organizacyjny PZD na 31 grudnia 2011r. oraz badanie stanu prawnego. Agnieszka Rudawska (WGG) omówiła temat likwidacji zaznaczając, że okręgi nie powinny rezygnować z terenów zamiennych przy likwidacji ogrodu.

Omawiając temat pożyczek Aneta Bałon (WGG) zaznaczyła, że termin ich spłaty może zostać przesunięty w wyjątkowych sytuacjach, natomiast Prezydium KR PZD nie przewiduje ich umorzenia.

Kolejny ważny temat dotyczył programu modernizacji działek, którego realizację KR PZD uznaje za priorytet. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał, że KR PZD uchwaliła „Program modernizacji działek w ROD”, oraz przyjęła stosowne zalecenia w tym zakresie. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił konieczność opracowania przez wszystkie OZ własnego programu modernizacji oraz przeprowadzeniu przeglądów ogrodów.

Następnie Główna Księgowa KR PZD Mirosława Marks omówiła politykę finansową Związku. Zaznaczyła, że wszystkie jednostki winny zadbać o przygotowanie kompletnych sprawozdań finansowych za miniony rok oraz szczegółowych preliminarzy finansowych na rok bieżący. Sprawę należy omawiać na odbywających się obecnie walnych zebraniach.

W dalszej części omówione zostały działania mające usprawnić politykę medialną Związku. Za konieczne uznano założenie stron internetowych przez wszystkie okręgi i jak największą liczbę ROD, częstą ich aktualizację, usprawnienie przepływu informacji między KR PZD, a jednostkami Okręgowymi, nagłaśnianie pozytywnych wydarzeń, które mają miejsce w Związku.

W ostatniej części podjęty został temat aktywności OZ, programu komputerowego dla ROD oraz komunikacji wewnątrzzwiązkowej.

Dwudniową naradę zamknęła dyskusja w której prezesi opowiedzieli się za koniecznością walki w obronie praw działkowców. Wyrazili także przekonanie i nadzieję, że głos milionowej społeczności nie zostanie zignorowany, a działania w obronie ustawy zwieńczone zostaną sukcesem.

MZ

« Powrót