wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Rejestracja ROD "Irys II" w Knurowie

Strona g│ˇwna

Prezydium KR PZD w dniu 14.03.12 r. uchwa│▒ nr 52/2012 podjŕ│o decyzjŕ o zarejestrowaniu ROD „Irys II” w Knurowie w Rejestrze ROD KR PZD.
Ogrˇd funkcjonuje od 1953 r. w strukturach OZ PZD Žl▒skiego w Katowicach, bez tytu│u prawnego do gruntu, lecz ju┐ ustawa o pracowniczych ogrodach dzia│kowych z dnia 6.05.81 r. umo┐liwi│a uznanie takiego ogrodu za ogrˇd sta│y, zgodnie z art. 33 w brzmieniu: „Pracownicze ogrody dzia│kowe istniej▒ce ponad 10 lat, a nie maj▒ce ustalonej lokalizacji, uznaje siŕ za ogrody sta│e w rozumieniu ustawy.”
Prezydium KR PZD, maj▒c na wzglŕdzie dobro 81 dzia│kowcˇw, wziŕ│o na siebie odpowiedzialnoŠ, sankcjonuj▒c istnienie ogrodu w ramach Zwi▒zku, o co zwrˇci│ siŕ OZ PZD Žl▒ski w Katowicach.
Dziŕki tej decyzji dzia│kowcy z tego ogrodu bŕd▒ mogli w pe│ni korzystaŠ z praw i gwarancji, wynikaj▒cych z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia│kowych.


Sporz▒dzi│: Wydzia│ Gospodarki Gruntami KR PZD

« Powrˇt