wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z przebiegu IV posiedzenia Okręgowego Zarządu swiętokrzyskiego PZD w Kielcach.

Strona główna

Kielce dn. 01.03.2012 r.

 

Informacja
z przebiegu IV posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD
w Kielcach


       W dniu 1 marca 2012 roku odbyło się IV posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach nowej kadencji. W posiedzeniu udział wzięło 21 z 25 członków OZ co stanowi 84 %.
Z ramienia Krajowej Rady PZD w Warszawie w posiedzeniu uczestniczyła Pani Zofia Rut – Skórzyńska.
W przyjętym porządku obrad znalazły się m. in. takie zagadnienia jak:
     • Sprawozdanie z działalności OZŚ PZD za rok 2011 i plan pracy na rok 2012
     • Sprawozdanie finansowe i bilans OZŚ PZD za rok 2011 oraz preliminarze finansowe na rok 2012
     • Ocena całokształtu działalności Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w minionym roku przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD wraz z wynikami badania sprawozdań finansowych i preliminarzy OZ
     • Program modernizacji działek w ROD ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów województwa świętokrzyskiego
     • Walne zebrania sprawozdawcze w ROD w roku bieżącym
Aktualną sytuację Związku w sposób merytoryczny i szczegółowy przedstawiła Pani Zofia Rut– Skórzyńska. Omówiła nowelizację Regulaminu ROD i dostosowanie jego zapisów do aktualnie obowiązujących potrzeb w bieżącej działalności ROD.
 Prezes OZ szczegółowo omówił Program modernizacji działek w ogrodach jako jednego z priorytetowych działań Związku na rok bieżący i lata kolejne. Zadanie z pewnością nie łatwe ale konieczne do realizacji z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków będących w dyspozycji Krajowej Rady, OZ i ROD. Pomocne w realizacji programu będą wydawnictwa KR PZD, a w szczególności „Album projektów zagospodarowania działek w ROD”; „Vademecum działkowca” oraz planowana do wydania w najbliższym czasie przez KR PZD broszura „Jak zmodernizować działkę”.
Z opinii członków OZ wynika, iż szczególnym uznaniem cieszy się „Album projektów zagospodarowania działek w ROD” w szczególności w odniesieniu do zadania modernizacji ogrodów.
W kolejnej części posiedzenia przyjęto niezbędne uchwały z zakresu działalności OZ, planów pracy oraz sprawozdań finansowych i preliminarzy.
Oprócz uchwał członkowie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego wystosowali:

     • List do Prezydenta RP w odniesieniu do jego dwóch wystąpień – uczestników II Kongresu PZD oraz IX Krajowego Zjazdu Delegatów
     • Stanowisko do Marszałek Sejmu RP w sprawie reprezentacji władzy ustawodawczej przed Trybunałem Konstytucyjnym w odniesieniu do zaskarżonej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r.

W trakcie przeprowadzonej dyskusji uczestnicy posiedzenia odnieśli się przede wszystkim do niezmiernie ważnej problematyki modernizacji działek, w pełni akceptując konieczność jej wprowadzenia w życie a tym samym wpływu na jak najlepszy wizerunek PZD wśród społeczeństwa oraz samych działkowców. Głosy w dyskusji objęły także obecną sytuację Związku i konieczność intensyfikacji działań celem obrony ponad milionowej grupy członków przed zakusami nieprzychylnych organów państwowych oraz niektórych środowisk politycznych.   


                                                         Jan Stańczyk
                                                     Kierownik Biura OZ

 

« Powrót