wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Pos│anka PO rozmawia z dzia│kowcami

Strona g│ˇwna

W dniu 7 marca 2012. w Wa│brzychu odby│o siŕ spotkanie przedstawicieli OZS PZD w Szczawnie Zdroju z pos│em na Sejm RP - Pani▒ Agnieszk▒ Ko│acz Leszczy˝sk▒.

W spotkaniu udzia│ wziŕli: Prezes OZS PZD - Wincenty Kulik, Wiceprezes -Henryk Ziomek i Sekretarz - Maria Klimkˇw.

Spotkanie zosta│o zorganizowane z inicjatywy Pani Pose│. Pani Pose│ oznajmi│a, ┐e otrzymuje listy od dzia│kowcˇw w sprawie zagro┐e˝ dla obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych i w zwi▒zku z tym jest zainteresowana aktualnymi prawnymi rozwi▒zaniami dotycz▒cymi funkcjonowania Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw w tym rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych.

Przedstawiciele OZS PZD zapoznali Pani▒ Pose│ z aktualn▒ sytuacj▒ prawn▒ Zwi▒zku i o funkcjonowaniu jego struktur oraz z zagro┐eniami dla dzia│kowcˇw i ogrodˇw wynikaj▒cych z zaskar┐enia ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych do Trybuna│u Konstytucyjnego.

Pani Pose│ w toku spotkania wyrazi│a wolŕ wsparcia dzia│kowcˇw i sympatiŕ dla ruchu ogrodnictwa dzia│kowego.

JednoczeÂnie Pani Pose│ po wys│uchaniu i dyskusji poinformowa│a, ┐e po bli┐szym zapoznaniu siŕ z tematem dotycz▒cym ogrodˇw dzia│kowych oraz zagro┐e˝ dla obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych, ponowi kontakt z Okrŕgowym Zarz▒dem Sudeckim PZD w celu zorganizowania kolejnego spotkania i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych.

MK

« Powrˇt