wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Informacja ze spotkania ze Starost▒ Wa│brzyskim Panem Robertem úawskim

Strona g│ˇwna


W dniu 2 marca 2012 r. odby│o siŕ spotkanie przedstawicieli OZS PZD w Szczawnie Zdroju ze Starost▒ Wa│brzyskim Panem Robertem úawskim.

         W spotkaniu udzia│ wziŕli: Prezes OZS PZD - Wincenty Kulik, Wiceprezes - Henryk Ziomek oraz Sekretarz - Maria Klimkˇw. Spotkanie zosta│o zorganizowane ze zgodnej inicjatywy obu stron.
         Przedstawiciele OZS PZD zapoznali Starostŕ Wa│brzyskiego z aktualn▒ sytuacj▒ ogrodˇw dzia│kowych wynikaj▒c▒ z zagro┐enia jakie stworzy│o zaskar┐enie ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych przez I Prezesa S▒du Najwy┐szego do Trybuna│u Konstytucyjnego.
         Starosta Wa│brzyski zosta│ poinformowany o ocenie tej sytuacji przez dzia│kowcˇw sudeckich, o powszechnym przekonaniu wÂrˇd dzia│kowcˇw, ┐e obecnie obowi▒zuj▒ca ustawa tworzy dobre podstawy prawne dla funkcjonowania ogrodˇw i zabezpiecza ich trwa│oŠ.
         Starosta po wys│uchaniu i dyskusji zdeklarowa│ poparcie dla obecnych podstaw prawnych funkcjonowania ogrodˇw. Uzna│, ┐e ustawa o rod stanowi gwarancjŕ prawid│owego funkcjonowania ogrodˇw, stanowi▒cych wa┐ne elementy zieleni miejskiej oraz tworz▒cych w│aÂciwe warunki wypoczynku i rekreacji mieszka˝com miast.

        Rˇwnie┐ uzna│, ┐e Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw, jak wykazuje wieloletnia praktyka, dobrze wype│nia swoje funkcje organizatora i administratora ogrodˇw dzia│kowych.
        Ponadto poinformowa│, ┐e w najbli┐szym czasie wyst▒pi w sprawie obrony ogrodˇw dzia│kowych i ustawy do Pani Ewy Kopacz - Marsza│ek Sejmu RP oraz do parlamentarzystˇw okrŕgu wa│brzyskiego.
Przedstawiciele Okrŕgowego Zarz▒du Sudeckiego PZD podziŕkowali StaroÂcie Wa│brzyskiemu za spotkanie i wyra┐one poparcie w obronie ogrodˇw.

/-/ Wincenty Kulik

« Powrˇt