wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obrady Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

Strona główna

Obrady Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu


       W dniu 25 lutego 2012r. odbyło się IV-te posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. W obradach uczestniczyli członkowie OZ oraz przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej a także grono działaczy Związku odznaczonych złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Prezesa Krajowej Rady reprezentował Kierownik Wydziału Prezydialnego KR – mgr Marek Pytka.
       Posiedzenie Okręgowego Zarządu poświęcone było podsumowaniu działalności Okręgowego Zarządu w 2011r., przedstawieniu bilansu i sprawozdań finansowych OZ za 2011r., przedstawieniu Planu Pracy i preliminarzy budżetowych na 2012 rok oraz podjęciu dalszych działań na rzecz obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
       Obszerne Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu w 2011r. złożył Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski, w którym podkreślił ogrom dokonań a przede wszystkim przypomniał i omówił najważniejsze wydarzenia roku 2011 tj. IX Krajowy Zjazd PZD, VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu, II Kongres PZD oraz obchody XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił, że przez cały rok tematem wiodącym była obrona ustawy o ROD. W obronie ustawy stanowiska przyjęło 112 walnych zebrań oraz kilkadziesiąt zarządów i komisji statutowych ROD. W obronie ustawy swój protest do najwyższych władz Państwa wystosowało równie liczne grono działkowców. W sprawie obrony ustawy i zapisanych w niej praw działkowców, ogrodów i Związku Okręgowy Zarząd przyjął w 2011 roku stanowiska, uchwały i rezolucję.
       Wśród zrealizowanych zadań statutowych w 2011 roku wymienił przydzielenie 459 tyś. zł dotacji do 75 zadań inwestycyjnych w 63 rodzinnych ogrodach działkowych, a także zorganizowanie 11  5-dniowych szkoleń dla 1.421 nowych działkowców Wrocławia oraz zorganizowanie 16 szkoleń i narad organizowanych dla członków zarządów ROD oraz liczne szkolenia członków SSI, których w okręgu jest ponad 700 osób.
       Rok 2011 zaznaczył się sporym postępem w regulacji stanu prawnego licznych ogrodów działkowych oraz rozliczeniem likwidacji terenów ROD pod autostradę, trasy szybkiego ruchu i pod budowę nowych dróg i ulic, a także przygotowaniem do likwidacji kolejnych terenów ROD pod drogi oraz pod wał przeciwpowodziowy na Kozanowie we Wrocławiu.
       W 2011r. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu obradował na 6 posiedzeniach plenarnych, na których przyjął 36 uchwał i 4 Stanowiska w obronie ustawy o ROD, a Prezydium OZ na 16 posiedzeniach, na których przyjął 107 uchwał.
       Działalność Okręgowego Zarządu została wysoko oceniona przez Okręgową Komisję Rewizyjną, która podkreśliła bardzo dobrą realizację zadań statutowych oraz ogromne zaangażowanie w obronę ustawy o ROD. Ta dobra działalność została podkreślona uzyskaną nadwyżką w działalności statutowej za 2011r., która wyniosła 32.816,58 zł oraz wzrostem środków na Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowym. Okręgowy Zarząd zatwierdził Sprawozdanie za 2011r. oraz przyjął plan pracy i budżet na 2012r.
       Zabierając głos – przedstawiciel Prezesa KR – Pan mgr Marek Pytka wyraził podziękowanie Okręgowemu Zarządowi za bardzo dobrą realizację zadań statutowych i wysoka aktywność w obronie ustawy o ROD. Poinformował o ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady PZD, która przyjęła szereg uchwał m. innymi podkreślając znaczenie IX Krajowego Zjazdu PZD, konieczność dalszej aktywnej obrony ustawy o ROD oraz przyjęcie programu modernizacji działek i przeprowadzenie w 2012r. przeglądu zagospodarowania działek w ogrodach celem poprawy ich stanu oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami. Omówił również przyjęte przez Krajową Radę zmiany w Regulaminie ROD.
       W trakcie dyskusji Prezes Okręgowego Zarządu zwrócił się do członków OZ o aktywne włączenie się do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych również w 2012 roku, w którym będą się decydować losy ustawy i całego ogrodnictwa działkowego w Polsce. Liczni członkowie OZ zabierając głos wypowiedzieli się za aktywna obroną ustawy zarówno przez OZ jak i przez walne zebrania, zarządy i komisje statutowe PZD w ROD.
       Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 5/IV/2012 w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz jednogłośnie przyjął teksty specjalnych wystąpień w obronie ustawy o ROD do Marszałka Sejmu RP – Pani Ewy Kopacz i do Premiera Rządu RP – Pana Donalda Tuska.      
       Okręgowy Zarząd Uchwałą nr 9/IV/2012 przyjął okręgowy program modernizacji działek oraz postanowił przeprowadzić w okresie do 30 listopada 2012r. powszechny przegląd zagospodarowania działek w ROD okręgu wrocławskiego.
       IV-te posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu było bardzo owocne i konstruktywne i w ocenie członków OZ wypełniło założone cele i zadania.
 

Prezes
                                                                                              Okręgowego Zarządu PZD
                                                                                                       we Wrocławiu
                                                                                              mgr Janusz Moszkowski
                                                                                                                                                  

« Powrót