wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

KKRew pozytywnie oceni│a sprawozdanie finansowe KR PZD za miniony rok

Strona g│ˇwna

        W dniach 20-22 lutego br. obradowa│a Krajowa Komisja Rewizyjna. Pracom piŕcioosobowego zespo│u przewodniczy│a Maria Fojt, przewodnicz▒ca KKRew.
     Komisja przeprowadzi│a badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2011 r. w oparciu o ╝rˇd│owe dokumenty. Badaniem tym objŕte zosta│y Ârodki bud┐etowe i fundusze wydzielone.
     Komisja wysoko oceni│a dzia│alnoŠ KR PZD, zwrˇci│a uwagŕ na celowoŠ wydatkˇw i oszczŕdne gospodarowanie Ârodkami. Dostrzeg│a zbie┐noŠ wydatkˇw z planem merytorycznym KR PZD na 2011r. Stwierdzi│a, ┐e ca│a dzia│alnoŠ prowadzona by│a z po┐ytkiem dla dzia│kowcˇw, ogrodˇw i Zwi▒zku. KKRew oceni│a, ┐e wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach ╝rˇd│owych i zbiorczych s▒ zgodne ze Statutem PZD i s▒ zarejestrowane  zgodnie z Zak│adowym Planem Kont PZD.
     KKRew zapozna│a siŕ z projektem preliminarza KR PZD na 2012 r., ktˇry zostanie przedstawiony na Posiedzeniu KR PZD w dniu 24 lutego br. Uzna│a, ┐e jest on zgodny ze Statutem PZD, Zak│adowym Planem Kont PZD i  Planem Pracy KR PZD na 2012 r. Dokumenty stanowi▒ realizacjŕ programu dzia│ania, zatwierdzonego przez IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD. 

 

« Powrˇt