wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie prezydium Krajowej Rady PZD

Strona g│ˇwna

W dniu 23 lutego br. w Warszawie odbŕdzie siŕ posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD. W pierwszej czŕÂci posiedzenia przyjŕte zostan▒ materia│y i projekty uchwa│ na II posiedzenie KR PZD, ktˇre odbŕdzie siŕ 24 lutego br. Nastŕpnie Krajowa Rada PZD przedstawi plan pracy oraz preliminarze finansowe na rok bie┐▒cy. Wa┐ny punkt posiedzenia dotyczy│ bŕdzie programu modernizacji dzia│ek, ktˇrego realizacjŕ KR PZD uznaje w bie┐▒cym roku za priorytet. Przedstawione zostan▒ tak┐e propozycje sk│adˇw komisji problemowych KR oraz zakres ich dzia│ania. Nastŕpnie przedstawiony zostanie projekt nowelizacji regulaminu ROD. Cz│onkowie prezydium zapoznaj▒ siŕ rˇwnie┐ z sytuacj▒ prawn▒ ogrodˇw objŕtych roszczeniem Jastrzŕbskiej Spˇ│ki Wŕglowej. Nastŕpnie omˇwione zostan▒ wnioski o likwidacje w ROD oraz wnioski ogrodˇw o po┐yczki z Funduszu Samopomocowego. Przewidziano tak┐e czas na omˇwienie spraw rˇ┐nych.

Zachŕcamy do ponownego odwiedzania naszej strony, gdy┐ po Prezydium KR PZD opublikujemy relacjŕ z przebiegu posiedzenia.

MZ

« Powrˇt