wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dzięki ustawie o ROD i Związkowi

Strona główna

Stosunkowo niedawno w sąsiedztwie Uniwersytetu Bydgoskiego znajdował się jeden z najstarszych ROD  w Polsce. Dziś teren „Swobody” zastępuje budowany właśnie, nowoczesny gmach biblioteki uniwersyteckiej. To działanie jest wzorcowym przykładem owocnej współpracy między Związkiem, a miastem, potwierdzający równocześnie, że PZD nigdy nie stoi na drodze do realizacji inwestycji miejskich, jeżeli służą one jego rozwojowi.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2013 bydgoscy studenci będą mieli swoją nową, długo oczekiwaną bibliotekę. Związek bacznie śledzi postępy budowanego właśnie obiektu, gdyż jeszcze niedawno na jego terenach znajdował się ROD „Swoboda”, jeden z najstarszych rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce (1903 rok wskazywany jest na datę jego założenia) o powierzchni 1,4321 ha. Mimo wartości historycznej rod, PZD zgodził się - bez większych komplikacji - przekazać teren pod budowę biblioteki. Decyzję poprzedził jednak szereg rozmów z władzami miasta Bydgoszcz.

Kontekst wydarzeń
Pierwsze rozmowy na linii miasto - Związek rozpoczęły się w pierwszej połowie 2008 roku.  PZD od początku był otwarty na ustępstwa, musiał jednak walczyć o zachowanie praw wynikających z ustawy o ROD z 2005 roku. Zgodnie z nimi podmioty biorące udział w likwidacji ogrodu powinny zapewnić teren zamienny za likwidowany ogród i odtworzyć w nim infrastrukturę techniczną, odpowiadającą infrastrukturze likwidowanego ROD. W pierwszej fazie rozmów Związek nie uzyskiwał jednak takiego zapewnienia, co przeciągało w czasie podpisanie umowy. Tymczasem media co jakiś czas podnosiły temat przekazując informację, że jeśli do porozumienia nie dojdzie to miasto, z winy PZD, utraci środki na realizację inwestycji. Tymczasem miasto Bydgoszcz złożyło kolejną propozycję zgodnie z którą Związek miał wziąć na siebie obowiązek odtworzenia Ogrodu.  PZD nie mógł zaakceptować takiego rozwiązania.

Do porozumienia zadawalającego obie strony doszło dopiero kilka miesięcy później. W wyniku przyjętych ustaleń miasto zobowiązało się do ustanowienia na rzecz PZD nieodpłatnego prawa użytkowania do nieruchomości zamiennej o powierzchni 3,6953 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia. Równocześnie Związek rozumiejąc priorytetowy charakter inwestycji odstąpił od egzekwowania co do litery obowiązującego prawa i wydał tereny ROD „Swoboda” jeszcze przed uzyskaniem nowego Ogrodu (zgodnie z art. 21 ustawy o rod wydanie przez PZD nieruchomości zajmowanej przez zlikwidowany ROD następuje najwcześniej po ustanowieniu na jego rzecz  tytułu prawnego do nieruchomości zamiennej i odtworzenia infrastruktury ogrodowej).
Miasto zagwarantowało, że odtworzenie infrastruktury ogrodowej w nowym ogrodzie nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2012. Tymczasem prace znacznie wyprzedziły przyjęty harmonogram. Miasto Bydgoszcz oddało teren z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Ogród na miarę XXI wieku
Dziś, wszyscy przechodzący ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy, mogą podziwiać piękny ogród na miarę XXI wieku. Znajduje się w nim 67 działek (39 z nich przyznano byłym członkom rod „Swoboda”, którzy wyrazili zgodę na przejście do nowego ogrodu, 28 działek przydzielono chętnym osobom wg kolejności składanych wniosków o przydział działki). Ogród wyposażony został w świetlicę i infrastrukturą (sieć wodna, sieć energetyczna, oświetlenie terenu, parkingi na 80 samochodów, alejki wewnętrzne utwardzone, ogrodzenie zewnętrzne, studzienki wodomierzowe wodomierzami dla każdej działki, szafki energetyczne dla każdej działki, zbiorczy zbiornik bezodpływowy).

 

W drugiej połowie lutego przewidziane jest walne zebranie członków nowego ogrodu w Fordonie. W marcu natomiast, po ukonstytuowaniu się zarządu nowego ogrodu, Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przekaże ogród, wraz z wszystkimi dokumentami, nowemu zarządowi. W kwietniu przewidziane jest uroczyste otwarcie Ogrodu z udziałem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz najważniejszych przedstawicieli Miasta Bydgoszcz.

Warto pochylić się nad tym przykładem, ponieważ szczególnie dobrze obrazuje on stan faktyczny relacji działkowców z lokalnymi społecznościami. Działkowcy są otwarci na współpracę i ustępstwa wtedy, kiedy chodzi o dobro wspólne. Zgodnie z Ustawą o ROD zobowiązani są bronić swoich członków i dbać o to, aby bez potrzeby nie odbierać im Ogrodów, nie ograniczać kontaktu z naturą i szans na spokojny wypoczynek. Te właśnie obowiązki Związek konsekwentnie wypełnia.

MZ

« Powrót