wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Komisji Problemowej ds. Nowelizacji Regulaminu ROD

Strona g│ˇwna

Posiedzenie Komisji Problemowej ds. Nowelizacji Regulaminu ROD

 
        W dniu 1 lutego br. (Âroda) odbŕdzie siŕ pierwsze posiedzenie Komisji Problemowej ds. Nowelizacji Regulaminu ROD.  Obradom przewodniczy│ bŕdzie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, ktˇry wybrany zosta│ na przewodnicz▒cego Komisji. W czasie posiedzenia omˇwione zostan▒ propozycje zmian w Regulaminie ROD, ktˇre nap│ywaj▒ do KR z Okrŕgˇw, RODˇw, a tak┐e od pojedynczych dzia│kowcˇw. 

       Nowelizacja jest konieczna ze wzglŕdu na przyjŕt▒ przez IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD Uchwa│ŕ w sprawie zmiany Statutu Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw. Zmiany w Statucie poci▒gnŕ│y za sob▒ koniecznoŠ aktualizacji niektˇrych punktˇw regulaminu. Wywo│uj▒ce w▒tpliwoÂci kwestie zostan▒ obecnie rozpatrzone i poddane analizie przez Komisjŕ Problemow▒ ds. Nowelizacji Regulaminu ROD.

(mz)

« Powrˇt