wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Prezydent miasta Legnicy w obronie Ustawy o ROD

Strona g│ˇwna

W Polsce ogrody dzia│kowe to ju┐ wielowiekowa tradycja s│u┐▒ca kilku milionom mieszka˝cˇw miast, jako tereny zielone, umo┐liwiaj▒ce spŕdzanie wolnego czasu po┐ytecznie, kreatywnie i prozdrowotnie.

Ziele˝ miejska spe│nia szereg funkcji sanitarnych - poch│ania i neutralizuje zanieczyszczenia, przez to poprawia mikroklimat miasta, stanowi rˇwnie┐ istotny przyczynek do obni┐enia poziomu ha│asu. Ekologiczna uprawa ogrodˇw (nawo┐enie oiganicznc, oraz naturalna ochrona roÂlin) zapewnia zachowanie biorˇ┐norodnoÂci, a tak┐e ma istotne znaczenie dla ochrony gleb i wˇd.

Tereny te stwarzaj▒ dla dzia│kowcˇw i ich rodzin mo┐liwoŠ aktywnego wypoczynku, kontaktˇw z natur▒ poprzez uprawŕ roÂlin, organizowania wolnego czasu. Dzia│kowcy, to w wiŕkszoÂci ludzie starsi - emeryci i renciÂci, ludzie niepe│nosprawni dla ktˇrych dzia│ki s▒ jedyn▒ rozrywk▒ i azylem spokoju.

Produkty z upraw w ogrodach dzia│kowych stanowi▒ cenn▒ pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, a tak┐e stanowi▒ ╝rˇd│o zaopatrzenia w owoce i warzywa, ktˇre stanowi▒ podstawŕ zdrowego od┐ywiana.

Tereny ogrodˇw dzia│kowych stanowi▒ wiŕc istotny element zrˇwnowa┐onego rozwoju ka┐dego miasta, st▒d potrzeba utrzymania dotychczasowego stanu prawnego.

Trwa│oŠ i rozwˇj ogrodnictwa dzia│kowego w Polsce skutecznie zapewnia ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia│kowych.

Z powa┐aniem,
Z upowa┐nienia Prezydenta Miasta
/-/
Jadwiga Zienkiewicz
Zastŕpca Prezydenta

« Powrˇt