wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

"Biuletyn Informacyjny" 2/2012 ju┐ dostŕpny!

Strona g│ˇwna

Mimo tego, ┐e mamy dopiero pierwszy miesi▒c Nowego Roku Krajowa Rada PZD wyda│a ju┐ drugi numer „Biuletynu Informacyjnego”. Intensywne prace nad wydawnictwem podyktowane s▒ potrzeb▒ dostarczenia jak najwiŕkszej liczby wa┐nych informacji Zarz▒dom i wszystkim cz│onkom PZD.

W drugim numerze „Biuletynu Informacyjnego” publikujemy komplet dokumentˇw niezbŕdnych do przeprowadzenia walnych zebra˝. Przypominamy, ┐e zgodnie z zapisami statutu PZD ( ž 77 ust.2) wszystkie Okrŕgowe Zarz▒dy zobowi▒zane s▒ do ich zorganizowania w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br.

Zachŕcamy tak┐e do zapoznania siŕ uchwa│▒ Prezydium KR PZD w sprawie og│oszenia konkursu krajowego na „Najciekawsz▒ i najaktywniejsz▒ stronŕ internetow▒ ROD i OZ”, ktˇrego celem jest zmotywowanie OZ i ROD do czŕstego aktualizowania stron, zachŕcenie do publikowania merytorycznych, przemyÂlanych, atrakcyjnych treÂci oraz zwiŕkszenie przep│ywu wa┐nych informacji miŕdzy KR PZD a ROD i OZ. 

Zwracamy tak┐e Pa˝stwa uwagŕ na materia│ dotycz▒cy zmian przepisˇw prawnych w 2012 roku oraz informacjŕ na dotycz▒c▒ sukcesu  „Poradnika Prezesa ROD”.

Z treÂci▒ wymienionych oraz wielu innych materia│ˇw mog▒ zapoznaŠ siŕ Pa˝stwo klikaj▒c w link.

Przypominamy rˇwnie┐, ┐e tradycyjnie „Biuletyn Informacyjny” wyÂlemy do wszystkich Okrŕgˇw oraz ROD.

MZ

« Powrˇt