wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Biuletyn Informacyjny Zjazdowy

Strona g│ˇwna

Dostŕpny ju┐ jest pierwszy w Nowym Roku numer „Biuletynu Informacyjnego”. Jest to publikacja niezwykle wa┐na, gdy┐ wszystkie zgromadzone materia│y dotycz▒ IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD. 

Na pierwszych stornach „Biuletynu” mo┐na zapoznaŠ siŕ z niezwykle pozytywnymi listami skierowanym przez Prezydenta RP Bronis│awa Komorowskiego oraz marsza│ek Sejmu Ewŕ Kopacz do uczestnikˇw Zjazdu.

OpublikowaliÂmy rˇwnie┐ niezwykle wa┐ny referat sprawozdawczo-programowy  prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz referaty przewodnicz▒cych Komisji KKRoz i KKRew. W czasie Zjazdu obecni byli tak┐e przedstawiciele partii politycznych, ktˇrzy zapewnili o swoim wsparciu. Zachŕcamy do zapoznania siŕ z treÂci▒ wyst▒pie˝ Stanis│awa Kalemby, Janusza Piechoci˝skiego, Tadeusza Iwi˝skiego. Istotn▒ cz੠obrad stanowi│a dyskusja zjazdowa, w ktˇrej wziŕ│o udzia│ 25 delegatˇw, do protoko│u Zjazdu do│▒czone zosta│y tak┐e teksty dodatkowych 7 nie wyg│oszonych wyst▒pie˝ oraz zg│oszone przez delegatˇw dwa stanowiska i jeden apel. Wszystkie dokumenty rˇwnie┐ publikujemy w „Biuletynie”.

Zachŕcamy tak┐e do zapoznania siŕ z Programem  Zwi▒zku na lata 2011-2015, uchwa│▒ Zjazdu w sprawie zmiany Statutu PZD czy stanowiskami Zjazdu.

MZ

« Powrˇt