wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zmiany przepisów od 2012r.

Strona główna

 

ZMIANY PRZEPISÓW OD 2012R.

Ustawa z 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( Dz. U. z 1996r. Nr 21, poz.94,ost. Zm. Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378).Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2012r. pracodawcy będą mogli udzielać pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku, a nie jak dotychczas do końca marca następnego roku. Nowe przepisy dotyczące udzielania urlopu zaległego mają zastosowanie do urlopów zaległych za 2011r. Potwierdziła to Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zmianie uległ również Art. 1821 K.p. dotyczący dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Od 1 stycznia br. pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 4 tygodni ( do 31.12.2011r. – do 2 tygodni) w przypadku urodzenia jednego dziecka . Natomiast jeżeli podczas porodu pracownica urodzi dwoje lub więcej dzieci dodatkowy urlop macierzyński wynosi do 6 tygodni. Zmieniony został też wymiar urlopu ojcowskiego. Od 1 .01.2012r. urlop ojcowski osiągnął swój docelowy wymiar – 2 tygodni. Ponadto zwiększył się wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka.

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127,poz. 721 ost. zm. Dz. U. z 2011r.Nr 226, poz. 1475) Do końca 2011r.z przywileju skróconej normy czasu do 7 godzin na dobę i 36 godzin tygodniowo korzystali pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Od 1 stycznia 2012r. skrócona norma czasu pracy będzie obowiązywać wyłącznie tego pracownika, który jest niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym i dodatkowo przedłuży zaświadczenie lekarskie. Koszt badania będzie musiał pokryć pracodawca. Skrócone normy czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( Dz. U. Nr 89, poz.589, ost. zm. Dz. U. z 2011r. Nr 171,poz. 1016).W wyniku zmiany rozszerzono uprawnienia PIP dotyczące bezpłatnego korzystania z danych zamieszczonych w rejestrze bezrobotnych, Krajowym Rejestrze Sądowym i Krajowym Rejestrze Karnym. Rozszerzono krąg osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli PIP, doprecyzowano warunki przeprowadzania kontroli przez inspektorów PIP. Ponadto nowelizacja ustawy o PIP pozwala inspektorowi PIP na wydawanie „polecenia ustnego”. Takie polecenie będzie możliwe do zastosowania w celu usunięcia uchybień ujawnionych w toku kontroli, jeżeli mogą być one usunięte podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Dotychczas w takich przypadkach inspektor mógł zastosować tylko pisemne wystąpienie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie szczególnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, ost. zm. z 2011r. Nr 173.poz.1034). Uchylono przepisy dotyczące wymagań bhp w zakresie palarni w zakładzie pracy. Obecnie pracodawca  może stosować dowolne wymogi dotyczące palarni w pracy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz.282, ost. zm. z 2011r. Nr 251, poz.1509).W wyniku nowelizacji pozostawiono zasadę, zgodnie z którą za okres pracy wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi sposobu wypełniania świadectwa pracy, pracodawca będzie wykazywał okresy poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy tylko w przypadku, gdy wcześniej nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy lub poprzednich umów.

Ustawa z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz.1227, ost. zm. z 2011r. Nr 205, poz. 1203). W wyniku nowelizacji ustawy emerytalnej zmieniły się warunki, jakie należało spełnić, by uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednym z warunków uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy przez osoby w wieku powyżej 30 lat jest udokumentowanie 5 letniego okresu składkowego i nieskładkowego w okresie ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Warunku tego od 23 września 2011r. nie muszą spełnić ubezpieczeni, którzy udowodnili okresy składkowe wynoszące co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. Ponadto od 1 stycznia 2012r.nastąpiła zmiana w kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Z możliwości uzyskania renty rodzinnej nie skorzystają już dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
Pracownik, któremu ZUS przyznał emeryturę od 1 stycznia 2011r. musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, aby mógł rozpocząć pobieranie emerytury.

 

« Powrót