wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Konkurs na najciekawsz▒ i najaktywniejsz▒ stronŕ internetow▒ ROD i OZ

Strona g│ˇwna

Prezydium Krajowej Rady PZD, obraduj▒ce w dniu 29 grudnia 2011 r., przyjŕ│o uchwa│ŕ w sprawie og│oszenia konkursu krajowego na 'Najciekawsz▒ i najaktywniejsz▒ stronŕ internetow▒ ROD i OZ'. Celem konkursu jest m.in. zmotywowanie OZ i ROD do czŕstego aktualizowania stron, zachŕcenie do publikowania merytorycznych, przemyÂlanych, atrakcyjnych treÂci oraz zwiŕkszenie przep│ywu wa┐nych informacji miŕdzy KR PZD a ROD i OZ. Do udzia│u w konkursie OZ i ROD bŕd▒ mog│y zg│osiŠ siŕ same.

Uchwa│a  Prezydium Krajowej Rady PZD oraz Regulamin Konkursu zostani▒ wys│ane do wszystkich ROD i OZ a tak┐e mo┐na je pobraŠ bezpoÂrednio z naszej strony. Dokument zawiera tak┐e termin zg│aszania stron do konkursu oraz termin jego rozstrzygniŕcia.

« Powrˇt