wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Pi▒ta Konferencja przedzjazdowa w Warszawie

Strona g│ˇwna

Dnia 9 grudnia br. w Warszawie odby│a siŕ ostatnia z serii konferencja przedzjazdowa, w ktˇrej wziŕli udzia│ delegaci z okrŕgˇw: mazowieckiego, podlaskiego, │ˇdzkiego, lubelskiego i Âwiŕtokrzyskiego. Zapoznali siŕ z przedstawionymi przez KR materia│ami, ktˇre bŕd▒ przedmiotem IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD. Szczegˇlne zainteresowanie wywo│a│ projekt programowy. Delegaci wnieÂli wiele ciekawych i wa┐nych propozycji do projektu programu. Uczestnicy konferencji zapoznali siŕ rˇwnie┐ z propozycjami przygotowanymi przez Krajow▒ Radŕ PZD, dotycz▒cymi zmian w Statucie PZD. Poniewa┐ Statut PZD jest podstawowym prawem zwi▒zkowym, zawsze wywo│uje ┐yw▒ dyskusjŕ. Tym razem by│a ona wyj▒tkowo potrzebna i bardzo po┐yteczna. Delegaci przyjŕli te┐ projekt programu Zjazdu, a tak┐e Regulamin Zjazdu gwarantuj▒cy sprawnoŠ jego przebiegu, a tak┐e wype│nienie wszystkich obowi▒zkˇw, ktˇre na Zje╝dzie spoczywaj▒. Konferencja przebiega│a w bardzo dobrej atmosferze, pe│nym zrozumieniu dla problemˇw Zwi▒zku. Delegaci wykazali siŕ du┐▒ znajomoÂci▒ spraw zwi▒zkowych, a tak┐e uto┐samiali siŕ ze Zwi▒zkiem. Delegaci wszystkich Konferencji Przedzjazdowych spotkaj▒ siŕ ponownie we wspˇlnym gronie na przysz│otygodniowym IX Krajowym Zje╝dzie Delegatˇw PZD.

« Powrˇt