wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Sprawa Statutu PZD na IX Krajowym Zje╝dzie Delegatˇw PZD

Strona g│ˇwna

W Krajowej Radzie PZD od wielu miesiŕcy trwaj▒ prace nad zmianami w Statucie PZD. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, usprawniaj▒cych funkcjonowanie pracy Zwi▒zku. Podstaw▒ omawianych prac by│y wnioski, ktˇre w mijaj▒cej kadencji nap│ynŕ│y do Krajowej Rady PZD z Okrŕgˇw.
W celu usprawnienia prac nad zmianami w statucie zosta│a powo│ana specjalna Komisja ds. Statutu PZD (powo│ano j▒ 14 pa╝dziernika br., na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD (link do artyku│u o powo│aniu Komisji, sk│adzie, itp).
Po rozpoznaniu 150 zg│oszonych propozycji zmian w statucie, Komisja ds. Statutu za zasadne uzna│a oko│o 30 z nich. Przed│o┐y│a je Krajowej Radzie PZD, ktˇra je przyjŕ│a i nastŕpnie przedstawi IX Krajowemu Zjazdowi PZD do ewentualnego uchwalenia. W g│osowaniu nad zmianami w statucie wezm▒ udzia│ delegaci wybrani na okrŕgowych zjazdach delegatˇw. Do przyjŕcia zmian wymagane jest 2/3 g│osˇw.
Przypominamy, ┐e IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD odbŕdzie siŕ w dniach 16-17 grudnia br.

 

« Powrˇt