wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Tematy, w jakich winien wypowiedzieŠ siŕ IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD

Strona g│ˇwna

Krajowa Rada PZD podjŕ│a uchwa│ŕ w sprawie tematˇw, w jakich IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD winien wypowiedzieŠ siŕ w postaci stanowisk i dokumentˇw. Za najistotniejsze uznano :

1. Obecn▒ sytuacjŕ Zwi▒zku i ogrodˇw rodzinnych
2.Przysz│oŠ ogrodˇw rodzinnych w Polsce
3. Rolŕ Zwi▒zku w obronie praw dzia│kowcˇw i ogrodˇw rodzinnych
4. Znaczenie ustawy o ROD dla istnienia i przysz│oÂci ROD
5. Zwrˇcenie siŕ do dzia│kowcˇw o masowy udzia│ w obronie swoich praw i swoich ogrodˇw rodzinnych
6. Rolŕ, jak▒ spe│ni│y I i II Kongres PZD
7. JednoŠ ruchu ogrodnictwa dzia│kowego w Polsce
8. Wspˇ│pracŕ z samorz▒dami
9.Wspˇ│pracŕ z w│adzami pa˝stwowymi i parlamentarnymi
10. Znaczenie ROD dla polskiego spo│ecze˝stwa i miast
11. Rolŕ i znaczenie organˇw ogrodowych dla funkcjonowania ROD

Krajowa Rada uzna│a te┐ za konieczne przedstawienie podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw innych zagadnie˝, w ktˇrych  Zjazd mia│by siŕ wypowiedzieŠ, jeÂli wynikn▒ one podczas rejonowych spotka˝ z delegatami na Zjazd lub zajdzie taka koniecznoŠ ze wzglŕdu na sytuacjŕ zewnŕtrzn▒.

Przypominamy, ┐e IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD odbŕdzie siŕ w dniach 16-17 grudnia br. Zachŕcamy do zapoznania siŕ z programem.

« Powrˇt