wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

XXVI Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Strona główna

 

30 listopada br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Otwarcia i powitania gości dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Następnie przedstawione zostały materiały na IX Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 16-17 grudnia br.
Dyrektor Biura KR PZD Bartłomiej Piech omówił regulamin obrad IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Następnie uczestnicy posiedzenia przedstawili swoje propozycje poprawek do Regulaminu. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przedstawiona na IX Zjeździe PZD.
W dalszej części posiedzenia kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka przedstawił projekt programu na kadencję 2011 – 2015, który został uzupełniony o wnioski uczestników posiedzenia. Za priorytety uznano:zwiększenie liczby członków PZD, zwłaszcza o ludzi młodych; promocję działek i ogrodów; poprawę zagospodarowania terenów ROD.
 Omówione zostały też tematy, w których Zjazd winien się wypowiedzieć w formie stanowisk i innych dokumentów. Przedstawiony i przyjęty został m.in. „Apel do działkowców o masowy udział w obronie swoich praw i ogrodów rodzinnych”.
Następnie radca prawny Tomasz Terlecki przedstawił propozycje zmian do statutu PZD, które zostały przyjęte przez  Prezydium KR PZD. Doprecyzowano m.in. takie kwestie jak: wygaśnięcie członkostwa w PZD, wygaśnięcie mandatu członka organu PZD, zadań okręgowej komisji rozjemczej, zadań walnych zebrań, podejmowania decyzji w formie uchwał, przydzielanie działek nowym członkom. Ponieważ prace nad statutem PZD nadal trwają, członkowie PZD mogą nadal przedstawiać swoje propozycje zmian.
Głos zabrała także przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, która  zaapelowała do zebranych o zgłaszanie kompetentnych i doświadczonych kandydatów na członków KKRew w przyszłej kadencji. Z podobnym apelem zwróciła się przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk. Przypomniała także, że w mijającej kadencji zwiększył się ciężar gatunkowy rozpatrywanych spraw, dlatego ważne jest, by członkowie KKRoz wykazywali się rozległą znajomością prawa i umiejętnością jego zastosowania.
Jednomyślnie przyjętych zostało siedem uchwał, w tym: w  sprawie tematów, w jakich winien wypowiedzieć się IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD oraz w sprawie przyjęcia projektu programu  Związku na przyszłą kadencję.
W ostatniej części Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podsumował posiedzenie oraz zaapelował do zebranych o czynny i aktywny udział podczas IX Zjazdu PZD. Podziękował także członkom Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rozjemczej i Krajowej Komisji Rewizyjnej za pracę i zaangażowanie, jakim wykazali się w mijającej kadencji.

(mz)

« Powrót