wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List Otwarty Krajowej Rady do Prezydenta RP

Strona główna

POLSKI ZWIĄZEKDZIAŁKOWCÓW
KRAJOWARADA

 


Prezydent RP
Pan Bronisław Komorowski

 

Szanowny Panie Prezydencie!
Po wysłuchaniu Pańskiego orędzia wygłoszonego podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, Krajowa Rada PZD pragnie przesłać na Pana ręce gratulacje i słowa podziękowania za głęboką i mądrą treść wystąpienia. Zawarte w nim myśli oraz diagnoza sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna i sposobów rozwiązywania problemów stojących przed polskim społeczeństwem, są nam niezwykle bliskie. Jako reprezentanci jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce, której działalność skupiona jest na służbie społeczeństwu, a w szczególności jego słabszym członkom, ze szczególną uwagą wysłuchaliśmy zwłaszcza fragmentów Pańskiej mowy poświęconych budowie Państwa opartego o ideę społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu. Wizja kraju funkcjonującego w oparciu o gospodarkę rynkową ale jednocześnie zgodnie z zasadą pomocniczości i uwzględnieniem konieczności wspierania obywateli gorzej radzących sobie w świecie konkurencji, jest nam również bardzo bliska.

Szanowny Panie Prezydencie!
30 lat zarządzania przez ogólnopolski samorząd działkowców blisko 5000 ogrodów w Polsce daje nam pełne prawo stwierdzić, iż polscy działkowcy są doskonałym przykładem aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego. Założona w 1981r. na fali oddolnych ruchów społecznych organizacja skupiająca 600 000 działkowców, od samego początku istnienia opierała się o zasadę samorządności i samodzielności. Dzięki temu w ciężkich latach 80 –tych ubiegłego wieku udało się nam stworzyć przeszło 300 000 nowych działek, na które istniało olbrzymie zapotrzebowanie. Samorząd działkowców sprawdził się również w wolnej Polsce.

Transformacja ustrojowa spowodowała znaczne wzmocnienie pozycji społecznej środowisk gospodarczych. W efekcie, dla niektórych stronnictw politycznych, kryterium ekonomiczne stało się głównym miernikiem zarządzania sprawami publicznymi. Interes ekonomiczny stał się swoistą świętością, przed którą ustępować musiały wszelkie inne wartości. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy było postrzeganie terenów ogrodów działkowych jako zasobu gruntów, które powinny zostać przejęte i wykorzystane na cele komercyjne. Służyły temu liczne projekty ustaw i inne inicjatywy, skierowane na likwidację ogrodów, usunięcie z nich działkowców i swobodne przejęcie terenów. Potencjalne zyski z takich transakcji powodowały, iż w sprawę zaangażowane były najsilniejsze grupy ekonomiczne w kraju. Gdyby nie ogólnopolski Związek działkowców ich cele zostałyby zapewne zrealizowane.

Skupiając ponad milion polskich działkowców PZD posiada potencjał pozwalający zmobilizować olbrzymi ruch społeczny. Dzięki temu za każdym razem udawało się nam obronić prawa działkowców. Jako wiarygodny przedstawiciel polskich rodzin działkowych, Związek potrafił przekonać najważniejszych uczestników życia publicznego, iż zapisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (a wcześniej ustawie o pracowniczych ogrodach działkowych) zasady funkcjonowania ogrodów działkowych, najlepiej służą realizacji ich celów. Bez wątpienia przyczyniało się do tego szerokie poparcie społeczne ze strony działkowców, którego dobitnym przykładem było 620 000 podpisów pod petycją w obronie ustawy o ROD.

Szanowny Panie Prezydencie!  
Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, iż PZD po raz kolejny jest zmuszony szukać orędowników sprawy działkowców. Zaskarżenie całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jak również stanowisko Sejmu przesłane w tej sprawie do Trybunału, nie pozostawiają nam złudzeń. Fundamentalne prawa działkowców są zagrożone. Odebranie ustawowych gwarancji chroniących ogrody przed dowolną likwidacją, zanegowanie praw działkowców do działek, czy wreszcie postulat likwidacji ogólnopolskiego samorządu działkowców, stawiają pod znakiem zapytania istnienie większości ogrodów w Polsce. Dlatego też, w imieniu przeszło miliona polskich rodzin korzystających z działek, zwracamy się do Pana o wsparcie naszych starań w obronie tradycji naszego ruchu, której odzwierciedleniem są zapisy zaskarżonej ustawy. Liczymy, że tak jak Pańscy poprzednicy, Prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, wesprze Pan swoim autorytetem ideę samorządnego i samodzielnego ruchu działkowców. Doświadczenia minionych lat wskazują jednoznacznie, że ustawa zabezpieczająca prawa działkowców oraz silna organizacja, potrafiąca skutecznie upomnieć się o przestrzeganie tych praw, są konieczne dla zrównoważenia przewagi środowisk ekonomicznych dążących do sukcesywnej likwidacji ogrodów i  przejmowania ich terenów. Bez tych mechanizmów rzesza osób pokrzywdzonych i wykluczonych w Polsce może się powiększyć o kolejne kilkaset tysięcy dzisiejszych działkowców. W ich imieniu zwracamy się do Pana o wsparcie starań naszej organizacji o zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w niezmienionym kształcie.


KRAJOWA RADA


POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dn. 17 listopada 2011r.

« Powrót