wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada-wnioski i postanowienia

Strona g│ˇwna

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 14 listopada – wnioski i postanowienia
 

14 listopada br. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD odby│a kolejne w tej kadencji posiedzenie, w czasie ktˇrego omˇwi│a wyniki przeprowadzonych w ostatnim czasie kontroli. Nastŕpnie przewodnicz▒ca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt  dokona│a oceny pracy cz│onkˇw KKR za okres kadencji przypadaj▒cy na lata 2007-2011. Na posiedzeniu zatwierdzono  rˇwnie┐ sprawozdanie KKR PZD za okres mijaj▒cej kadencji i podjŕto w tej sprawie uchwa│ŕ. Przyjŕte zosta│y te┐ wytyczne dotycz▒ce pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2012 oraz preliminarze finansowe ROD i OZ PZD na 2012 rok. W ostatniej czŕÂci spotkania zatwierdzono rˇwnie┐ tezy KKR do badania bilansˇw ROD i OZ PZD, sprawozdania finansowe za 2011 rok oraz Plan Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na przysz│y rok. 
                                                                

(mz)

« Powrˇt