wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Biuletyn Kongresowy dla uczestnikˇw II Kongresu PZD

Strona g│ˇwna

Biuletyn Kongresowy dla uczestnikˇw II Kongresu PZD

Krajowa Rada PZD informuje, ┐e zgodnie z zapowiedzi▒ rozpoczŕ│a przesy│anie Biuletynu Kongresowego do rz▒du, partii politycznych, pos│ˇw, w│adz centralnych, marsza│kˇw wojewˇdztw i wojewodˇw. Specjalny egzemplarz uczestnika otrzymaj▒ tak┐e uczestnicz▒cy w Kongresie dzia│kowcy i goÂcie.
Przypominamy, ┐e poza dokumentami kongresowymi w „Biuletynie” znalaz│y siŕ informacje na temat przyczyn zwo│ania Kongresu, referat Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, wyst▒pienia uczestnikˇw i goÂci Kongresu a tak┐e g│osy z│o┐one do protoko│u.  WÂrˇd mˇwcˇw, poza cz│onkami Zwi▒zku reprezentuj▒cymi ogrody z ca│ej Polski, byli m.in.: minister Olgierd Dzieko˝ski reprezentuj▒cy Prezydenta RP, Wicepremier Waldemar Pawlak a tak┐e reprezentanci najwa┐niejszych partii politycznych, zwi▒zkˇw zawodowych i organizacji spo│ecznych. W „Biuletynie” znalaz│y siŕ tak┐e wyst▒pienia goÂci z zagranicy: Przewodnicz▒cego Zarz▒du Miŕdzynarodowego Biura Ogrodˇw Dzia│kowych i Rodzinnych w Luksemburgu - Wilhelma Wohatschka (Austria) oraz przedstawicieli narodowych zwi▒zkˇw dzia│kowcˇw m.in.: z Anglii, Niemiec i S│owacji.

Zachŕcamy tak┐e do zapoznania siŕ z wersj▒ elektroniczn▒ publikacji(link)                                                                                               

  (mz)

« Powrˇt