wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Ruszy│y prace nad zmian▒ Statutu PZD

Strona g│ˇwna

Ruszy│y prace nad zmian▒ Statutu PZD


          Na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD (14 pa╝dziernika br.) zosta│a powo│ana komisja ds. statutu PZD. Jej g│ˇwnym zadaniem jest dokonanie oceny wnioskˇw okrŕgowych zjazdˇw delegatˇw dotycz▒cych statutu PZD oraz przedstawienie Krajowej Radzie propozycji zmian statutu PZD. W jej sk│ad weszli: przewodnicz▒cy Eugeniusz Kondracki (Prezes PZD) oraz Stanis│aw Chodak (OZ Lublin), Gra┐yna Franke  (OZ Mazowiecki) Tadeusz Jarzŕbak (OZ Szczecin), Halina Kmieciak (OZ Ma│opolski),Barbara Kokot (OZ Bydgoszcz), Micha│ Krawczyk (OZ Žl▒ski), Wincenty Kulik (OZ Sudecki), Janusz Moszkowski (OZ Wroc│aw), Olga Ochrymiuk (OZ Podlaski), Czes│aw Smoczy˝ski (OZ Gda˝sk), Agnieszka Sycz (OZ Podkarpacki), Zdzis│aw Žliwa (OZ Pozna˝), Jerzy Teluk (OZ Zielona Gˇra).

          W ramach przygotowania do ewentualnej nowelizacji statutu PZD, Krajowa Rada zwrˇci│a siŕ rˇwnie┐ do wszystkich okrŕgowych zarz▒dˇw o aktywne w│▒czenie siŕ w prace i nadsy│anie swoich propozycji, wnioskˇw i ocen dotycz▒cych konkretnych rozwi▒za˝ statutowych. RˇwnoczeÂnie – za poÂrednictwem OZ – Krajowa Rada zwrˇci│a siŕ do okrŕgowych komisji rewizyjnych i rozjemczych o w│▒czenie siŕ w prace i zg│aszanie swoich uwag i propozycji. Efekty prac komisji zostan▒ zaprezentowane na posiedzeniu Krajowej Rady, ktˇra po ich przeanalizowaniu przedstawi stosowne wnioski Krajowemu Zjazdowi PZD. Decyzja o uchwaleniu ewentualnych zmian w statucie PZD zostanie podjŕta na IX Krajowym Zje╝dzie PZD, ktˇry odbŕdzie siŕ w dniach 16 – 17 grudnia br.
                                                                             

                                                                                            (MZ)

« Powrˇt