wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prace geodezyjne na terenie ROD

Strona główna

Prace geodezyjne na terenie ROD

Wizyta geodety - wpuścić czy nie?
Jednym z problemów spotykanych w działalności zarządów ROD jest wizyta geodety. Szczególnie często ma to miejsce w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi, które maja przebiegać przez teren ogrodów. Sytuacje te nierzadko wywołują stres wśród działkowców, którzy obawiają się, iż czynności geodetów są niejako preludium do likwidacji ogrodów. W efekcie dochodzi do próby blokowania ich prac, czyli niewpuszczania na teren ogrodów. W związku z tym pojawia się pytanie, czy geodety prowadzącego pomiary geodezyjne można nie wpuścić na teren ROD?
Odpowiedź na to pytanie zasadniczo brzmi – nie. Podstawą do takiego stanowiska są zapisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 ze zm.). W art. 13 ust 1 pkt 1 Prgk zapisano bowiem generalna zasadę, iż „Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.” Przewidziane w ustawie wyjątki od tej zasady dotyczą głównie zabytków, lasów i obiektów dyplomatycznych. Watro też wspomnieć o innych uprawnieniach przysługującym geodetom podczas prowadzenia prac geodezyjnych, takich jak: dokonywanie przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych, nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki oraz umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. (art. 13 ust 1 pkt 2-3 Prgk).

Co to są prace geodezyjne?
 Pojęcie „prac geodezyjnych” zostało sprecyzowane w art. 2 pkt 1 Prgk. Stanowi on, iż należy przez nie rozumieć „projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie”.

Jak sprawdzić geodetę?
Prawo do prowadzenia prac geodezyjnych przysługuje wyłącznie osobom posiadającym stosowne uprawnienia nadawane przez Głównego Geodetę Kraju, co do zasady, wyłącznie w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną – art. 45 Prgk. Jeżeli chodzi o to, jak sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście prowadzi prace geodezyjne, wystarczy wystąpić do niej z żądaniem okazania dokumentu tzw. Zgłoszenia Prac Geodezyjnych. Powyższy dokument, zgodnie zresztą ze znajdującym się na nim pouczeniem, „okazuje się właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością jako dokument upoważniający wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268).” Aby dokument zgłoszenia miał moc upoważniającą geodetę do domagania się wpuszczenia na nieruchomość w celu przeprowadzenia prac, powinien on być opatrzony pieczęcią (z podpisem) organu właściwego ze względu na charakter prowadzonych prac do przyjmowania Zgłoszenia. Organami tymi mogą być odpowiednio: Główny Geodeta Kraju; marszałek województwa; starosta (art. 13 w zw. z art. 40 ust. 3 Prgk).
 
 Czy warto się sprzeciwiać?  
Jak z powyższego wynika, geodeta prowadzący prace geodezyjne po wcześniejszym uzyskaniu dokumentu Zgłoszenia Prac Geodezyjnych, może generalnie domagać się umożliwienia wstępu na nieruchomość. Dlatego też przeciwstawianie się jego wejściu jest raczej bezcelowe. Zwłaszcza, że dla osób blokujących prace geodezyjne, uniemożliwienie geodecie działania w sposób zgodny z prawem (czyli w oparciu o Zgłoszenie), może skutkować określonymi konsekwencjami – grzywną. W art. 48 Prgk przewidziano bowiem, że kto wbrew przepisom utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, lub niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny.
 
Jakie są skutki wizyty geodetów?
 Tak jak wspomniano to wcześniej, prace geodezyjne same w sobie nie wywołują zasadniczo żadnych skutków prawnych. Ich efekty, np. projekty geodezyjnego podziału nieruchomości, mogą jednak stanowić wstęp do dalszych działań, skutkujących już realnymi zmianami stanu prawnego nieruchomości – np. decyzjami o lokalizacji inwestycji publicznej. Z tego powodu zarząd ROD powinien ustalić, jaki jest cel prac geodezyjnych i przekazać do OZ stosowną informację. Podobnie dla okręgu informacja o pracach geodezyjnych na terenie ROD powinna zawsze stanowić podstawę do niezwłocznego ustalenia, czy nie są one związane z planami inwestycyjnymi zagrażającymi ogrodowi i ewentualnego rozpoczęcia działań skierowanych na zabezpieczenie interesów działkowców .

Uwagi końcowe
Wizyta geodety na ogrodzie, nawet jeżeli jest związana z przygotowaniem działań zmierzających do likwidacji ROD, nie rodzi automatycznie takich skutków. Okoliczność ta, jak również fakt, iż za utrudnianie prac geodetom grożą sankcje, powoduje, że generalnie nie należy podejmować przeciwdziałań takim czynnościom. Oczywiście nie należy wpuszczać do ogrodu każdego, kto podaje się za geodetę. Mamy prawo zażądać okazania dokumentu Zgłoszenia Prac Geodezyjnych opatrzonego odpowiednią pieczęcią, dotyczącego prac geodezyjnych na danym terenie. Dopiero wtedy, gdy osoba podająca się za geodetę odmówi nam jego okazania, możemy zażądać od niej opuszczenia terenu ogrodu. Ponadto warto pamiętać, że w przypadku, gdy prace wykonywane przez geodetę spowodowały szkodę, osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w prawie cywilnym (art. 16 ust. 1 Prgk).

Opracował
r.pr. B. Piech

« Powrót