wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Kalendarz biodynamiczny na 2012 rok

Strona g│ˇwna

Ju┐ w sprzeda┐y

Kalendarz biodynamiczny na 2012 rok

            Silne oddzia│ywanie Ksiŕ┐yca na Ziemiŕ wp│ywa rˇwnie┐ na aktywnoŠ ┐y-ciow▒ roÂlin, co jest wykorzystywane w ogrodnictwie ekologicznym. I w│aÂnie Ka-lendarz biodynamiczny pomaga w praktyce wykorzystaŠ wp│yw ksiŕ┐yca w uprawie roÂlin na dzia│kach i w ogrodach.
            Dziŕki zamieszczonemu w kalendarzu kalendarium na ka┐dy dzie˝ roku ka┐dy mo┐e zaplanowaŠ prace ogrodnicze, dostosowuj▒c je do czasu, ktˇry najbardziej sprzyja tym roÂlinom, ktˇre uprawiamy. Szczegˇ│owo wskazuje kiedy jest korzystny czas siewu, sadzenia, pielŕgnacji i zbioru owocˇw, warzyw i kwiatˇw. W ka┐dym miesi▒cu dodatkowo zamieszczono informacje na temat ekologicznej ochrony roÂlin przed chorobami i szkodnikami.
             Nasze kalendarz biodynamiczny opracowali polscy naukowcy z wielu dziedzin nauki: astronomii, rolnictwa ekologicznego i ochrony roÂlin.
             W│aÂciwie wykorzystuj▒c informacje zawarte w kalendarzu biodynamicznym, stosuj▒c nawo┐enie organiczne i preparaty biodynamiczne mo┐na uzyskaŠ obfite i zdrowe plony z dzia│ki.

Wydawnictwo prowadzi sprzeda┐ wysy│kow▒:
- telefonicznie: (0 22) 101 34 34
- fax: (0 22) 101 34 20
www.dzialkowiec.com.pl

Cena detaliczna Kalendarza dla odbiorcˇw indywidualnych wynosi 7,90 z│. Okrŕgowe Zarz▒dy PZD mog▒ zamawiaŠ kalendarz po cenach promocyjnych, a Za-rz▒dy Ogrodˇw otrzymujŕ upust w zale┐noÂci od iloÂci zamˇwionych egzemplarzy.

« Powrˇt