wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko KR PZD w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego przesłanego do TK w postepowaniu dotyczącym ustawy o ROD

Strona główna

Stanowisko
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2011r.
w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Prokuratora Generalnego RP stanowiskiem przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o ROD, KR PZD z satysfakcją stwierdza, iż w zdecydowanej części poglądy zaprezentowane w dokumencie są zbieżne z oczekiwaniami działkowców i PZD. Zakwestionowanie większości z żądań zgłoszonych przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w tym najdalej idącego, tj. stwierdzenia niezgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD, uważamy za odpowiadające prawu i oddające sprawiedliwość ustawie.
Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Prokurator Generalny, podobnie jak Marszałek Sejmu, poparł wniosek o uznanie za sprzeczne z Konstytucją art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 a także art. 24 ustawy o ROD, Krajowa Rada PZD stwierdza, iż nie podziela poglądów oraz argumentów przytoczonych na poparcie takiego stanowiska oraz apeluje o jego zmianę w tej części. Z przykrością stwierdzamy, iż Prokurator Generalny, podobnie jak Marszałek Sejmu nie uwzględnił całokształtu sprawy. W efekcie poparł on zakwestionowanie przepisów służących zagwarantowaniu tytułu prawnego do terenów ogrodów, blokowaniu masowej likwidacji ROD na cele komercyjne oraz ochronie działkowców przed skutkami roszczeń do terenów ogrodów będących zwykle następstwem błędów urzędników. Wywody oraz poglądy odnoszące się do w/w przepisów ustawy o ROD wskazują na jednostronne podejście do kwestii relacji pomiędzy prawami działkowców i PZD, a prawami właścicieli nieruchomości. Przejawiło się to w absolutyzowaniu pozycji prawnej właściciela, w szczególności gmin i lekceważeniu potrzeby poszanowania praw majątkowych działkowców i Związku. Uwagę zwraca brak refleksji i odniesień do kwestii respektowania praw nabytych przez użytkowników działek i naszą organizację. Wystarczy wspomnieć, iż autor stanowiska, postulując zniesienie ograniczeń w likwidacji ROD, uzależnionej obecnie od zgody PZD, pomija konstytucyjnegwarancje chroniące prawa majątkowe działkowców oraz ich samorządu. Czy postulat zniesienia obowiązku uzyskania zgody na likwidację ROD ma więc oznaczać, iż zdaniem Prokuratora Generalnego działkowcy i PZD, w odróżnieniu od wszystkich innych podmiotów prawa, są wyłączeni z ochrony zagwarantowanej Konstytucją. Czy jakakolwiek zasada zawarta w Konstytucji daje podstawę do tego, by blisko milion polskich rodzin na zawsze miał być pozbawiony standardowej ochrony swych praw, które w zdecydowanej większości,posiadały zanim gminy, za darmo,nabyły własność nieruchomości zajmowanych przez ogrody. Tok rozumowania zaprezentowany w stanowisku prowadzi więc do paradoksalnej konkluzji. Komunalizacja gruntów, która nastąpiła z uwagi na fakt zajmowania ich przez ogrody działkowe, staje się obecnie przesłanką do stwierdzenia, iż nowy właściciel, czyli gmina, powinien mieć całkowitą swobodę w likwidowaniu ogrodów i przeznaczaniu terenów na inne cele – w praktyce na komercyjną sprzedaż.
Te oraz inne krzywdzące dla działkowców i PZD poglądy zaprezentowane we fragmentach stanowiska Prokuratora Generalnego odnoszących się do art. 10, 17, 18 i 24 ustawy o ROD, uzasadniają negatywną ocenę tej części dokumentu. KR PZD z przykrością stwierdza, iż krytyczne argumenty, podniesione wobec stanowiska Marszałka Sejmu w tym zakresie w analizie opracowanej przez PZD, pozostają aktualne również wobec stanowiska Prokuratora Generalnego. Z powyższych względów, w imieniu całej społeczności ogrodowej, KR PZD apeluje do Prokuratora Generalnego o zapoznanie się z argumentami prezentowanymi w niniejszej sprawie przez milionowe środowisko polskich działkowców. Naszym zdaniem jest bowiem szereg przesłanek świadczących na korzyść ustawy o ROD.Ustawy dotyczącej wyłącznie  rodzinnych ogrodów działkowych,  ogrodów o szczególnym statusie, wynikającym z ich ustawowych zadań -jako tereny zielone i obiekty użyteczności publicznej służą całemu społeczeństwu, a jego najuboższym członkom zapewniają dostęp do darmowego kawałka ziemi. Ustawy, powierzającej zgodnie z przeszło 100-letnią tradycją zarządzanieogrodamisamorządowi działkowców, którego działanie nastawione jest na służbę społeczeństwu, a zwłaszcza jego najsłabszym członkom. Wreszcie ustawy, której poparcia w formie podpisu udzieliło przeszło 620 000 polskich obywateli, co stanowi najlepszy dowód jej adekwatności do oczekiwań społeczeństwa.
Niestety okoliczności te zostały pominięte przez Prokuratora Generalnego, tak jak wcześniej przez Marszałka Sejmu.W efekcie ich pogląd na ustawę oraz przyjęte w niej rozwiązania nadające ROD szczególne uprawnienia, należy uznać za niepełny, a wnioski dotyczące sprzeczności niektórych jej zapisów z Konstytucją, za nieuzasadnione. Z tego względu za niedopuszczalne uznajemy również formułowanie przez Prokuratora Generalnego wniosku dotyczącegokompleksowej zmiany prawa regulującego materię ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po pierwsze nie znajduje on podstaw we wcześniejszych uwagach, w których Prokurator wręcz dowodzi, że obecnie obowiązujące rozwiązania systemowe, co do zasady, są zgodne z Konstytucją. Po drugie sama inicjatywa budzi wątpliwości z punktu widzenia roli ustrojowej jaką pełni ten organ.
Z powyższych względów Krajowa Rada PZD, nie może podzielić stanowiska Prokuratora Generalnego w części, w jakiej kwestionuje on niektóre zapisy ustawy o ROD oraz wnioskuje o jej zmianę. Uważamy, że szczytna idea realizowana w rodzinnych ogrodach działkowych powinna otrzymać ze strony Państwapolskiego daleko idące wsparcie. Naszym zdaniem obrona służącejtej idei i cieszącej się olbrzymim poparciem społecznym ustawy o ROD, jest wręcz obowiązkiem Prokuratora Generalnego.W ten sposób zrealizuje on bowiem nałożony na ten organ przez ustawodawcę obowiązek „strzeżenia praworządności”w naszym kraju. Opowiadając się za zachowaniem popieranej przez społeczność ogrodową ustawy w niezmienionym kształcie, Prokurator opowiedziałby się bowiem za realizacjąwobec działkowców konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych a także za ideądziałania władzy z uwzględnieniem dialogu społecznego orazpomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot, które wprost zapisano w Preambule Konstytucji RP.


KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dn. 14 lipca 2011r.

« Powrót