wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Sejmowa Komisja o ustawie o ROD przed TK

Strona główna

Sejmowa komisja o ustawie o ROD przed TK

W dniu 1 grudnia 2010r. Komisja Ustawodawcza Sejmu wyraziła opinię w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o ROD. Jak wynika z opublikowanego na stronie internetowej Sejmu opinii nr 476, zdaniem Komisji wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zasadny jedynie co do trzech zaskarżonych przepisów z ustawy o ROD (tj. art. 10, art. 18 oraz art. 24 ustawy o ROD), zaś pozostałe 10 zaskarżonych przepisów jest zgodnych z Konstytucją. Co istotne, Komisja nie poparła także wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy i wniosła o umorzenie postępowania w tym zakresie.
Należy odnotować, że PZD nie został niestety powiadomiony o posiedzeniu Komisji, stąd nie mógł zaprezentować argumentów działkowców w tej sprawie. Być może wówczas zdanie Komisji byłoby negatywne wobec zaskarżenia wszystkich przepisów. Można też przypuszczać, iż obok oczywistych względów merytorycznych przemawiających za odmową akceptacji dla zaskarżenia tylu przepisów ustawy o ROD, na stanowisko Komisji wpływ miały poglądy zawarte w tysiącach zbiorowych wystąpień działkowców przesłanych do Sejmu.
Na chwilę sporządzania niniejszej informacji na stronie sejmowej nie zamieszczono jeszcze stenogramu z posiedzenia Komisji. Tak więc nie był jeszcze znany przebieg posiedzenia oraz głosowania – w tym stanowiska posła Stanisława Pięty wyznaczonego na reprezentanta Sejmu przed Trybunałem w tej sprawie. Pozostaje mieć nadzieję, iż przynajmniej w zakresie określonym w uchwale komisji będzie on popierał ustawę o ROD zgodnie z wolą setek tysięcy działkowców, którzy stanęli już w obronie ustawy i ogrodów.

BP

OPINIA nr 476
Komisji Ustawodawczej
uchwalona w dniu l grudnia 2010 r.
dla Marszałka Sejmu
w sprawie wniosku
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
do Trybunału Konstytucyjnego
(sygn. akt K 8/10)

Na podstawie art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu Komisja Ustawodawcza po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu l grudnia 2010 r., skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności:
I. o zbadanie zgodności całej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 21 ust. l, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. l oraz z art. 64 Konstytucji RP;
II. w przypadku, gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał za nieuzasadniony dalej idący wniosek zawarty w pkt I, o zbadanie zgodności:
1) art. 6 ww. ustawy z art. 2, art. 21 ust. l, art. 31 ust. l, art. 32 art. 58 ust. l oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;
2) art. 10 ww. z art. 2, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP;
3) art. 13 ust. l ww. ustawy z art. 2, art. 32 ust. l i 2 oraz art. 58 ust. l Konstytucji RP;
4) art. 13 ust. 4 ww. ustawy z art. 2 Konstytucji RP;
5) art. 14 ust. l i 2 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust. l Konstytucji RP;
6) art. 15 ust. 2 ww. ustawy z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
7) art. 17 ust. 2 ww. ustawy z art. 2, art. 21 ust. l, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. l Konstytucji RP;
8) art. 18 ww. ustawy, w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji roślin od zgody Polskiego Związku Działkowców - z art. 21 ust. l i 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. l Konstytucji RP;
9) art. 19 i 20 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Konstytucji RP;
10) art. 24 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 167 ust. 2 i 4 Konstytucji RP.
11) art. 30 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. l Konstytucji RP;
12) art. 31 ust. l, 2, 3 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. l Konstytucji RP;
13) art. 31 ust. 4 ww. ustawy, w zakresie, w jakim nie określa w sposób wyraźny kręgu osób bliskich, które z mocy ustawy wstępują po zmarłym użytkowniku działki w stosunek użytkowania, a w przypadku, gdy o przydział działki ubiega się więcej niż jedna osoba bliska, pozostawia PZD swobodne uznanie co do wyboru osoby, na rzecz której nastąpi przydział działki - z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 6 ww. ustawy z art. 2, art. 21 ust. l, art. 31 ust. l, art. 32, art. 58 ust. l oraz z art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji,
- wyraża negatywną opinię o zgodności art. 10 ww. ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinie o zgodności art. 10 ww. ustawy z art. 64 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 13 ust. l ww. ustawy z art. 2, art. 32 i art. 58 ust. l Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 13 ust. 4 ww. ustawy z art. 2 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 14 ust. l i 2 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust. l Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 15 ust. 2 ww. ustawy z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 17 ust. 2 ww. ustawy z art. 2 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 17 ust. 2 ww. ustawy z art. 21 ust. l, art. 64 ust. 3 i art. 165 ust. l Konstytucji,
- wyraża negatywną opinię o zgodności art. 18 ww. ustawy, w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji roślin od zgody Polskiego Związku Działkowców, z art. 21 ust. l i 2, art. 64 ust. 3 i art. 165 ust. l Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 19 i art. 20 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 24 ww. ustawy z art. 167 ust. 2 i 4 Konstytucji,
- wyraża negatywną opinię o zgodności art. 24 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 30 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust. l Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 31 ust. l, 2 i 3 ww. ustawy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust. l Konstytucji,
- wyraża pozytywną opinię o zgodności art. 31 ust. 4 ww. ustawy w zakresie, w jakim nie określa w sposób wyraźny kręgu osób bliskich, które z mocy ustawy wstępują po zmarłym użytkowniku działki w stosunek użytkowania, a przypadku gdy o przydział ubiega się więcej niż jedna osoba bliska pozostawia Polskiemu Związkowi Działkowców swobodne uznanie co do wyboru osoby, na rzecz której nastąpi przydział działki, z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Konstytucji
oraz- wnosi, na podstawie art. 39 ust. l pkt l ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, o umorzenie postępowania w pozostałym zakresie, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.


 

« Powrót