wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Stanowisko delegatˇw ROD "Jar" w Dzier┐oniowie

Strona g│ˇwna

Dzier┐oniˇw 2010-04-10

POLSKI ZWIíZEK DZIAúKOWCËW
Rodzinny Ogrˇd Dzia│owy „JAR”
58-200 Dzier┐oniˇw
ul. Z│ota 10

 
       Szanowny Pan
       Cezary Grabarczyk
       Minister Infrastruktury

 
Delegaci zebrani w dniu 10-04-2010 roku na Konferencji Ogrodowej Delegatˇw Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego „JAR” w Dzier┐oniowie po zapoznaniu siŕ z treÂci▒ pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 stycznia 2010 roku i informacj▒ Pana przekazan▒ do Prezesa Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw ┐e w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone s▒ prace analityczne dotycz▒ce ogrodnictwa dzia│kowego s▒ tymi pracami zdumieni i zaniepokojeni.
Delegaci domniemaj▒ ┐e prace te maj▒ doprowadziŠ do zmiany ustaw o rodzinnych ogrodach dzia│kowych . Delegaci niniejszym pismem wyra┐aj▒ swˇj sprzeciw wobec zmian w istniej▒cej ustawie .
Obecna ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku skutecznie i ca│kowicie zabezpiecza interesy dzia│kowcˇw.
Nasi dzier┐oniowscy dzia│kowcy licz▒ na Pana przychylnoŠ i zrozumienie ┐e dotychczasowe rozwi▒zania prawne zawarte w Ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD s▒ wystarczaj▒co dobre. Pozwalaj▒ na dalszy rozwˇj i funkcjonowanie ogrodˇw i Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw.
Oczekujemy ┐e uszanuje Pan Minister nasze stanowisko w tej sprawie.


       Z wyrazami szacunku delegaci na Konferencji ROD "JAR" w Dzier┐oniowie

 
/-/ Przewodnicz▒cy Komisji Uchwa│ i Wnioskˇw   

/-/ Przewodnicz▒cy Konferencji Delegatˇw.

 

 

« Powrˇt