wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Stanowisko walnego zebrania ROD "Zwyciŕstwo" w Pi│awie Gˇrnej

Strona g│ˇwna


Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw                           Pi│awa Gˇrna, dnia 17.04.2010 r.
Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy 
"ZWYCI╩STWO"  
w  Pi│awie Gˇrnej

            

STANOWISKO
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego ROD ZWYCI╩STWO w Pi│awie Gˇrnej w dniu 17.04.2010 r.


Dzia│kowcy Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego ZWYCI╩STWO w Pi│awie Gˇrnej zebrani w dniu 17.04.20l0 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym wraz z rodzinami protestuj▒ przeciwko ponownym atakom na Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw i dzia│kowcˇw, zawartym w piÂmie Pana Jana Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18.01.2010 r., dotycz▒cym projektu zmian ustawy o ROD skierowanym do Pana Ministra Infrastruktury.
Zapisy Regulaminu ROD i Statutu PZD dotycz▒ce drugiego terminu odbywania walnych zebra˝ i prawomocnoÂci podejmowanych uchwa│ spe│niaj▒ swoje zadanie. Nie widzimy innego rozwi▒zania ni┐ dotychczasowy zapis w regulaminie ROD.
Rˇwnie┐ w z│o┐onym wniosku przez Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego prof. dr hab. Lecha Gardockiego do Trybuna│u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoÂci 6-Âciu artyku│ˇw ustawy o ROD z dnia 8.07.2005 r. z Konstytucj▒. Nie widzimy potrzeby zmiany ustawy, ktˇra w pe│ni i skutecznie zabezpiecza interesy dzia│kowcˇw.
Apelujemy o pozostawienie naszego Zwi▒zku, nasze ogrody i naszych dzia│kowcˇw w spokoju, a nasz▒ ustawŕ z dnia 8.07.2005r. w dotychczasowym kszta│cie.
Niniejszym pismem apelujemy o odrzucenie wniosku Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego z dnia 21.02.2010r. w ca│oÂci.

                                                     /-/46 podpisˇw dzia│kowcˇw

Otrzymuj▒:
1. Trybuna│ Konstytucyjny
2. I Prezes S▒du Najwy┐szego
3. Pose│ na Sejm
4. Rada Krajowa PZD
5. OZS PZD Szczawno Zdrˇj

 


 

« Powrˇt